Edukacija

You are here

Strukovne akademije

Panevropski univerzitet za potrebe razvoja cjeloživotnih studija i stalnog stručnog obrazovanja i usavršavanja razvija odgovarajuće strukovne akademije i van okvira studijskih programa za koje je dobio dozvolu za rad. Univerzitet strukovne akademije organizuje samostalno ili u okviru sporazuma sa drugim akademijama, univerzitetima i univerzitetima iz zemlje i inostranstva, za koje će pružati kadrovske, tehničke i organizacione usluge. Lica koja su obuhvaćena obrazovnim procesom strukovnih akademija nemaju status studenata.
Po završetku stukovnih obrazovnih ciklusa, ova lica dobijaju odgovarajuća svjedočanstva/certifikate o završenom stručnom obrazovanju i usavršavanju. Univerzitet posjeduje licencu ovlaštenog test centra Pearson VUE putem kojeg kandidati mogu steći veliki broj svjetskih priznatih certifi kata iz različitih oblasti. Saznajte više

Univerzitet Apeiron

Panevropski univerzitet "APEIRON" je obrazovno-naučna ustanova koja, u okviru svoje matične djelatnosti visokog obrazovanja, samostalno i/ili u saradnji sa inostranim partnerima obavlja osnovne akademske studije prvog ciklusa, specijalističke i master studije drugog ciklusa i doktorske studije trećeg ciklusa, programe cjeloživotnog učenja (life-long learning) i stalnog stručnog osposobljavanja i usavršavanja. Univerzitet takođe obavlja osnovna i primijenjena istraživanja u matičnim naučnim oblastima akreditovanih studijskih programa, kao i istraživanja koja su u funkciji razvoja obrazovne djelatnosti. Saznajte više