Organizacija odsjeka i istrazivacki moduli

You are here

Organizacija odsjeka i istrazivacki moduli

 

Pregled i raspored trenutnih modula kao i njihovih sfera istrazivanja:

 •  Modul – savremena komparativistika
 •  Modul – stilistika I lingvistika teksta
 •  Modul - uporedna književnost
 •  Modul – uporedna stilistika
 •  Modul – uporedna lingvikulturologija
 •  Modul – uporedna leksikologija
 •  Modul – uporedna frazeologija
 •  Modul – uporedna naratologija
 •  Modul - međukulturna komunikacija
 •  Modul  - slovenske knjževnosti
 •  Modul – slovenske jezike
 •  Modul  - translatologija
 •  Model – uporedna sintaksa