Naučnoistraživački projekti

You are here

 

Panevropski univerzitet učestvuje u više međunarodnih naučno-istraživačkih projekata, odnosno projekata Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srpske, ali i fi nansira naučno-istraživačku djelatost iz vlastitih izvora. Do sada su fi nansirani projekti u oblastima: ekologije, biodiverziteta i genetičkih modifi kacija u biljnim proizvodima na području RS, dijabetične retinopatije, organske poljoprivredne proizvodnje, preduzetničke ekonomije, uloge cjeloživotnog učenja u javno-privatnom partnerstvu, reprodukcije i održivog razvoja stanovništva Republike Srpske, ekološkog kriminaliteta, maloljetničkog kriminaliteta, istraživanje resursa rekreativnog sporta, tekući projekti razvoja digitalne interaktivne televizije, razvoja simbiotskog učenja i međunarodni projekat digitalizacije evropske kulturne baštine. 

 • Naučnoistraživački projekti:

  • Naučnoistraživački projekat - Monitoring fizičkog i motoričkog razvoja djece predškolskog i djece mlađeg školskog uzrasta – 2018. (u saradnji sa: Ministarstvo za naučnoistraživački rad, visoko obrazovanje i informciono društvo RS)
  • Naučnoistraživački projekat - Procjena kvaliteta usluge u visokoškolskim institucijama RS – 2018 (u saradnji sa: Ministarstvo za naučnoistraživački rad, visoko obrazovanje i informciono društvo RS)
  • Naučnoistraživački projekat - Sistemsko praćenje kompozitnog indeksa bezbjednosti saobraćaja na području RS (u saradnji sa Ministarstvo za naučnoistraživački rad, visoko obrazovanje i informciono društvo RS)

 

 • Naučni radovi

  • Informaciona integracija menadžment tehnologija u upravljanju radom autotransportnih preduzeća, Salamadija M.Veselin - doktorska disertacija, 2019. g.
  • Decentralizovani sistemi autentifikacije u savremenoj komunikaciji, Talić Tijana - doktorska disertacija, 2019. g.
  • Ruralni razvoj – čimbenik socijalne održivosti republike Hrvatske, Radoslav Bobanović - doktorska disertacija, 2019. g.
  • Prijedlog savremenog rješenja informaciono komunikacionog sistema željeznice sa optimizacijom kapaciteta u transportnoj mreži, Zaborski Damir - doktorska disertacija, 2019. g.
  • Faktori rizika za nastanak moždanog udara, Sivac Aminka - Magistarski rad, 2019. g.
  • Primjena savremenih tehnologija projektnog menadžmenta u procesu razvoja organizacije, Karanović Sanja - Magistarski rad, 2019. g.
  • Promjene morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti učenika uzrasta od 15 do 18 godina pod uticajem programa dodatne nastave, Jeličić Boris - Magistarski rad, 2019. g.
  • Informatička integracija vazdušnog i kopnenog saobraćaja u sistemu avionskog prevoza putnika, Ribarić Zoran B. - doktorska disertacija, 2018. g.
  • Informaconi modeli predviđanja javnog rizika u saobraćaju na putevima, Čabarkapa R. Milenko - doktorska disertacija, 2018. g.
  • Registri za identifikaciju građana zaštita ljudskih prava i efikasna državna uprava, Macan Siniša - doktorska disertacija, 2018. g.
  • Rehabilitacija frakture šake sa kompleksnim regionalnim bolnim sindromom kao komplikacijom, Kuč Jelena - doktorska disertacija, 2018. g.
  • Javna preduzeća u savremenim privrednim sistemima sa posebnim osvrtom na javno preduzeće "Pošta Srbije", Dimitrijević Vladimir - doktorska disertacija, 2018. g.
  • Antropološki status učenika koji prelaze sa razredne na predmetnu nastavu u odnosu na mesto stanovanja na teritoriji opštine Zemun, Mosurović Miroljub - doktorska disertacija, 2018. g.
  • Oblici neposredne demokratije i njihova primjena u lokalnoj samoupravi Republike Srpske, Džajic Goran - doktorska disertacija, 2018. g.
  • Pomilovanje kao osnov gašenja krivičnih sankcija, Marić Tamara - doktorska disertacija, 2018. g.
  • Primjena logističkih principa u funkciji razvoja kompanije "Transkop Tuzla" -savremeni logistički provajder", Žepić Dejan - Magistarski rad, 2018. g.
  • Mjerodavno pravo za ugovorne odnose s međunarodnim obilježjem, Levar Lavinija - Magistarski rad, 2018. g.
  • Upravljanje lancima snabdijevanja u procesu prerade ljekovitog bilja – Smilja, Elezović Salih - Magistarski rad, 2018. g.
  • Uticaj stila života na nastanak komplikacija kod osoba obolelih od dijabetesa melitusa tip 2, Milutinović Matić Snežana - Magistarski rad, 2018. g.
  • Upravljanje lancima snabdjevanja u funkciji proizvodno operativnog menadžmenta, Koleška Stanislav - Magistarski rad, 2018. g.
  • Izazovi i prednosti upravljanja troškovima u međunarodno aktivnim bankma uz pomoć račuvodstvenog modula SAP Co, Smailović Berina - Magistarski rad, 2018. g.
  • Uticaj finansijskih tržišta na djelatnost turizma Federcije Bosne i Hercegovine, Mujagić Prošić Ermina - Magistarski rad, 2018. g.
  • Znanje i stavovi vrhunskih sportista Bosne i Hercegovine o andidopingu, Travar Dejan - Magistarski rad, 2018. g.
  • Eksproprijacija u pravu Bosne i Hercegovine, Medić Igor - Magistarski rad, 2018. g.
  • Specifičnosti određivanja mjerodavnog prava u stvarnopravnim odnosima sa elementom inostranosti, Perić Milica - Magistarski rad, 2018. g.
  • Zaključenje stečajnog postupka, Muratović Hamdija - Magistarski rad, 2018. g.
  • Naknada štete zbog mobinga, Bilbija Vesna, - doktorska disertacija, 2017. g.
  • Uticaj indeksa tjelesne mase na komplikacije nakon totalne artroplastike kuka, Jakovljević Aleksandar - doktorska disertacija, 2017. g.
  • Redizajniranje organizacije preduzeća u funkciji poboljšanja profitabilnosti poslovanja, Milinković Jelena - doktorska disertacija, 2017. g.
  • Značaj načina izvršenja za otkrivanje krivičnog dela, Uljanov Sergej - doktorska disertacija, 2017. g.
  • Svjedoci u krivičnom postupku, Glušac Dragica - doktorska disertacija, 2017. g.
  • Arbitraža i osiguranje, Tomić Katica - doktorska disertacija, 2017. g.
  • Tuča u krivičnom pravu Srbije, Ivanović Vladan - doktorska disertacija, 2017. g.
  • Razvoj modela sistema za pružanje preporuka sa razlikovanjem pozitivnih i negativnih implicitnih preferencija, Handžić Asmir - doktorska disertacija, 2017. g.
  • Analitički modeli u funkciji koncepta upravljanja odnosima sa klijentima u bankarskom sektoru, Sanader Dušica, - doktorska disertacija, 2017. g.
  • Upravljanje kvalitetom poslovanja u fukciji sticanja konkurentske prednosti preduzeća, Đokić Aleksandar - doktorska disertacija, 2017. g.
  • Lokalne zajednice u međunarodnim odnosima, Marić Borislav - doktorska disertacija, 2017. g.
  • Pravo konkurencije u pravu EU i nacionalnim pravnim sistemima (sa posebnim osvrtom na zabranjene sporazume), Bogojević Aleksandar - doktorska disertacija, 2017. g.
  • Model sistema za animiranje korisnika usluga posredovanja u zapošljavanju, Skenderović Emin - Magistarski rad, 2017. g.
  • Marketing filozofija u muzejima - poslovni koncept repopularizacije muzeja u Republici Srpskoj, Dragojlović Nebojša - Magistarski rad, 2017. g.
  • Kaznena djela protiv spolnog integriteta u kaznenom zakonodavstvu Republike Hrvatske, Purić Dino - Magistarski rad, 2017. g.
  • Informatika kao nastavni predmet u osnovnim i srednjim školama, Čirkić Muris - Magistarski rad, 2017. g.
  • Web aplikacija za vođenje razredne knjige u elektronskom obliku, Brčić Marko - Magistarski rad, 2017. g.
  • Uloga i značaj uspostavljanja trezorskih sistema u Bosni i Hercegovini, Orešković Ljiljana - doktorska disertacija, 2016. g.
  • Intelektualni kapital kao generator poslovnog rasta, Uremović Nina - doktorska disertacija, 2016. g.
  • Nastanak i razvoj boćanja u Banjoj Luci BK,,Banja Luka", Mandić Pane - doktorska disertacija, 2016. g.
  • Razvoj malih i srednjih preduzeća kao mogući odgovor na ekonomsku krizu u Republici Srpskoj, Sredojević Vanja - doktorska disertacija, 2016. g.
  • Oblici lišenja slobode u krivičnom pravu Republike Srbije, Aleksić Srđan - doktorska disertacija, 2016. g.
  • Marketinški pristup tržišnom poslovanju banaka, Lukić Slaviša - doktorska disertacija, 2016. g.
  • Tranzicija obrazovanja i nauke u Bosni i Hercegovini, Omerdić Mersud - doktorska disertacija, 2016. g.
  • Alternativni izvori finansiranja ruralnog razvoja Bosne i Hercegovine,s posebnim osvrtom na vlastite izvore, Tatarević Senad - doktorska disertacija, 2016. g.
  • Mogućnost stabilnog i održivog razvoja preduzetničkog ambijenta u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini u uslovima efikasne primjene smjernica Evropske Unije, Novaković Vesna - doktorska disertacija, 2016. g.
  • Krivična djela primanja i davanja mita, Barašin Milorad - doktorska disertacija, 2016. g.
  • Racionalizacija ulaganja i angažovanja sredstava-kapitala u cilju povećanja poslovnih efekata procesa reprodukcije, Vojvodić Boro - doktorska disertacija, 2016. g.
  • Utjecaj primjenjenih znanja ,vještina i inovativnosti na pozicioniranje poduzeća u uvjetima globalizacije svjetskog tržišta, Prusina Dragan - doktorska disertacija, 2016. g.
  • Ekonomska i socijalna prava i njihovo ostvarivanje i zaštita u Bosni i Hercegovini, Aleksić Siniša - doktorska disertacija, 2016. g.
  • Analiza kvaliteta usluga u segmentu korporativnih korisnika na primjeru JP Hrvatske telekomunikacije do Mostara, Mušić Lamija - Magistarski rad, 2016. g.
  • Usklađivanje prava BiH sa pravom Evropske unije, Laketa Predrag - Magistarski rad, 2016. g.
  • Zaštita založnih povjerilaca u izvršnom i stečajnom postupku, Stupar Irena - Magistarski rad, 2016. g.
  • Kolektivni radni odnosi, Šubert Sanja - Magistarski rad, 2016. g.
  • Reforma državne uprave u procesu integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku Uniju, Dmičić Ivana - Magistarski rad, 2016. g.
  • Utjecaj mikroekonomskih kretanja na donošenje odluka u razvojnom ciklusu tvrtke, Šupuković Vedran - Magistarski rad, 2016. g.
  • Fizičko-hemijske karakteristike vode za piće proizvedene na pogonu za kondicioniranje vode -"VODOVOD"a.d.Banja Luka, Babić Slijepčević Jelena - Magistarski rad, 2016. g.
  • Zdravstvena njega pacijenata operisanih zbog bolesti žučne kese, Dervišagić Elvir - Magistarski rad, 2016. g.
  • Uticaj šestonedeljnog treninga u predpripremnom i predtakmičarskom periodu na kondiciju tenisera od 11 do 13 godina , Cvjetković Mićo - Magistarski rad, 2016. g.
  • Primjena ISO standarda u eksplotaciji i prozvodnji kreča kao mjera prevencije od negativnog uticaja na životnu sredinu, Pašić Jasmin - Magistarski rad, 2016. g.
  • Organizaciono strukturiranje složenih poslovnih sistema u funkciji efikasnijeg upravljanja , Prodanović Vladimir - doktorska disertacija, 2015. g.
  • Krivičnoprocesni i kriminalistički značaj svjedočenja u krivičnom postupku, Jokić Darko - doktorska disertacija, 2015. g.
  • Pravni aspekti maloljetničke delikvencije u Bosni i Hercegovini, Demirović Sunita - doktorska disertacija, 2015. g.
  • Ulaganje kapitala u tehničko-tehnološki razvoj u funkciji racionalizacije troškova poslovanja, Prodanović Branko - doktorska disertacija, 2015. g.
  • Suđenje za ratne zločine iz perspektive ljudskih prava, Vukoje Dragomir - doktorska disertacija, 2015. g.
  • Utjecaj finansijskih izvora EU na razvoj ruralnih područija Republike Hrvatske, Kandžija Tomislav - doktorska disertacija, 2015. g.
  • Uspostavljanje i uloga interne revizije u institucijama javnog sektora kao bitan preduslov za priključenje evropskim integracijama, Isaković Lejla - doktorska disertacija, 2015. g.
  • Modernizacija i harmonizacija ugovornog prava u zračnom prometu Bosne i Hercegovine pa pravom Evropske unije, Hodžić Selma - Magistarski rad, 2015. g.
  • Sistem za vrednovanje znanja iz IT oblasti učenika srednjih škola, Begić Adin - Magistarski rad, 2015. g.
  • Zdravstveno-sanitarni nadzor nad vodosnabdjevanjem izvorišta Žeravica Gradiška, Bajičić Rosa - Magistarski rad, 2015. g.
  • Istraga i postupak optuženja pred međunadornim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju, Islamović Mensur - Magistarski rad, 2015. g.
  • Zdravstvena inspekcija na nivou Republike Srpske ,na primjeru odjeljenja za inspekcijske poslove Gradske uprave grada Banja Luka, Kadić Družanović Anita - Magistarski rad, 2015. g.
  • Poslovna inteligencija u kontekstu inteligentnih informacionih sistema, Straživuk Duška - Magistarski rad, 2015. g.
  • Komparativna studija efikasnosti antibiotske terapije u eradikaciji streptokoknih infekcija gornjih disajnih puteva, Trifunović Svjetlana - Magistarski rad, 2015. g.
  • Podrška upravljanju rada javne uprave putem sistema poslovne inteligencije, Korićanac Radovan - Magistarski rad, 2015. g.
  • Brza hrana-zadovoljenje nutritivnih i energetskih potreba adolescenata, Lovrenović Mirjana - Magistarski rad, 2015. g.
  • Pravosudni sistem Republike Srpske, Selman Džerard - Magistarski rad, 2015. g.
  • Uloga i značaj inovacija za obezbeđenje konkurentnosti i ekonomske uspješnosti savremene organizacije, Smajić Amina - Magistarski rad, 2015. g.
  • Menadžment u oblasti nabavke u velikim sitemima i arbitražno rješavanje privrednih sporova u Evropskoj Uniji, Radumilo Saša - Magistarski rad, 2015. g.

 

 • Projekti:

  • Stručno usavršavanje instruktora, licenciranih predavača teoretske nastave, ispitivača teoretskog dijela ispita i ispitivača iz upravljanja motornim vozilima – 2019
  • Stručno usavršavanje instruktora, licenciranih predavača teoretske nastave, ispitivača teoretskog dijela ispita i ispitivača iz upravljanja motornim vozilima – 2018
  • Dani inkluzivnog sporta – 2018
  • Simpozijum – Vještačenje saobraćajnih nezgoda i prevara u osiguranju – 2018
  • Razvoj edukativnih sadržaja i korišćenje usluga on-line Sistema učenja na daljinu za potrebe edukacije u IDO - International Dance Organization, Danska 2018-2019.