Odsjek za slovenske jezike i filologiju

You are here

Odsjek za slovenske jezike i filologiju

Tim Naučnoistraživačkog instituta – Odseka za slovenske jezike i filologiju u okviru Naučnoistraživačkog instituta čine eksperti iz svih oblasti lingvistike i književnosti sa orijentacjom na stalno unapređenje kapaciteta na svim poljima naučnoistraživačkog rada. Fokus rada odseka je prevod  u sistemu komparativnog izučavanja nacionalne  i strane književnosti, kulture i jezika.  Naučno istraživanje odsjeka  se sastoji iz više tematski jedinstvenih blokova sa komplementarnim oblastima istraživanja s obzirom da je interdisciplinarno koncipiran: zajedničko im je kompleksno proučavanje nacionalnog jezika, književnosti i kulture u kontaktu sa drugim evropskim (i vanevropskim) nacionalnim književnostima, jezicima i kulturama. Savremena komparativistika ne da se zamisliti bez osnovne dihotomije – prevodjenje–prevod, i to: prevođenja, kao procesa preoblikovanja izvornika, i prevoda, kao rezultata tog procesa. Među zajedničke i prioritetne zadatke svi istraživači na prvo mesto stavljaju pitanje prevoda književnog dela kao konkretnog posrednika između različitih nacionalnih književnosti, što je ujedno i osnovni oblik tzv. kontaktnih (ili tipoloških) veza. Ovim se ujedno otvaraju naredna dva među nekolikim područjima istraživanja: 

 • prvo, pitanje mesta književnog prevoda u međunacionalnoj književnoj komunikaciji;
 • drugo, preoblikovanje izvornika sa nizom odstupanja čiji karakter zavisi od prevodiočevog odnosa prema originalu, a uslovljen je objektivnim i subjektivnim činiocima (razlikama u jezičkim sistemima i modelima kultura, žanrovskim tradicijama; profilom prevodioca i njegovim ličnim ukusom).

Ovo, dakako, zahteva primenu mnogobrojnih i raznovrsnih analitičkih postupaka: imanentnih (u analizi izvornika) i komparativno-književnih, komparativno-jezičkih, stilističkih i kulturoloških, sa ciljem da se izvrši vrednovanje prevodnog teksta u odnosu prema originalu. A to se može postići u okviru onih novih disciplina koje za predmet imaju književno delo kao celovitu verbalno-estetsku strukturu: stilistike (imanentne i komparativne, lingvističkog i književnog usmerenja), lingvistike i stilistike teksta, pragmatike, - a sve to sa krajnjim ciljem da se u prevodu identifikuju i istumače slučajevi ukrštanja stila izvornika i prevodiočevog stila, kreolizacije kulturnih modela, kao i tragovi ukrštaja dvaju žanrovskih tradicija izvorne i prevodne književnosti.Kod izbora i selekcije istraživača osnovni kriterijum je bio da ovi budu prevashodno interdisciplinarnog profila obrazovanja i usmerenja – jer bi jedino na taj način bili kadri da hvataju priključak sa onom oblašću komparativistike čije je područje široko i doseže sve do uporedne naratologije, pa i do pitanja literarnog posredništva. Samo pod tim uslovom istraživači bi bili kadri da direktno pređu i na složenije zadatke: pitanje recepcije jedne (ili više) književnosti u drugoj (ili, šire – u drugim) i, najposle, da rešavaju i najsloženije probleme – literarnih veza, kako  kontaktnih, tako i tipoloških.

Istraživačke aktivnosti Odseka za slovenske jezike i filologiju, kojima biće obuhvaćeno bezmalo sve od prioritetnih zadataka  u oblasti savremene  komparativistike, dominantno su usmjerene na sledeće oblasti:

 • Prevod književnog dela kao posrednika književnih vrednosti između različitih književnosti i kultura – nacionalne i  strane, kao i pitanje njegovog značaja u međunacionalnoj književnoj i kulturnoj komunikaciji
 • Problemi egzaktnog naučnog vrednovanja prevodnog teksta
 • Preoblikovanje izvornika i udeo individualne projekcije prevodioca-interpreta
 • Mesto prevodne književnosti u nacionalnoj produkciji
 • Mesto jezika i stila prevodnog teksta u analitičkim procedurama stilističke kritike
 • Simbioza izvornog i prevodiočevog stila
 • Kreolizacija kulturnih modela izvornika i prevoda, kao i ukrštaja žanrovskih    Tradicija nacionalne (srpske) i strane književnosti
 • Uporedna naratologija, imagologija
 • Problem literarnog posredništva
 • Pitanja recepcije i veza jedne književnosti u drugoj - genetskih i tipoloških.