Rukovodilac odsjeka

You are here

Rukovodilac odsjeka

 

Prof.dr Vladimir Đurić,doktor pravnih nauka, redovni profesor i viši naučni saradnik, rođen je 12. 06.1971. u Beogradu. U Beogradu je završio osnovnu i srednju školu. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirao je u januarskom ispitnom roku 1996. sa prosečnom ocenom 9,16. Za vreme studiranja bio je stipendista Republičke fondacije za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu je magistrirao 2000. sa radom «Ustavna žalba». Doktorirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu 2006. odbranivši doktorsku disertaciju «Ustavni postupak zaključenja i izvršenja međunarodnih ugovora». Bio je zaposlen u više državnih organa i naučnih institucija. Član je više naučnih društava i tela. Učestvovao je u velikom broju naučnih projekata. Objavio je više monografija i naučnih radova:

 

Spisak objavljenih radova:

Monografije:

 1. V.Đurić, Ustavna žalba, Beogradski centar za ljudska prava,Beograd 2000
 2. Lj. Dabić, B.Nenadić, V.Đurić, Javne nabavke u uporednom zakonodavstvu, Institut za uporedno pravo, Beograd 2003.
 3. V.Đurić, Ustav i međunarodni ugovori, Institut za uporedno pravo, Beograd 2007.
 4. V.Đurić, Afirmativna akcija: ustavnopravni i međunarodnopravni aspekti, Institut za uporedno pravo, Beograd 2007.onografije
 5. V.Đurić, „Sloboda veroispovesti u jurisprudenciji evropskih ustavnih sudova“, izdavač Institut za uporedno pravo, Beograd, 2012, str.235, ISBN 978 – 86 – 80059 – 80-8
 6. V.Đurić, „ Pravni aspekti prikupljanja, upotrebe i značaja statističkih podataka o nacionalnoj, jezičkoj i verskoj pripadnosti stanovništva“, izdavači Republički zavod za statistiku i Institut za uporedno pravo, Beograd, 2014, str. 70, ISBN 978-86-6161-128-5
 7. V.Đurić, „Neteritorijalna manjinska autonomija/samouprava, Knj.1.Neteritorijalna manjinska autonomija/samouprava u uporednom pravu“, Beograd, 2018, str. 349, UDK:323.17:340.5; ISBN:978-86-80186-36-8 
 8. V.Đurić,A.Knežević Bojović, „Pravni okvir kulturne delatnosti nacionalnih manjina“, Beograd, 2018, str. 225, UDK:323.15:008]:34(497); 342.726-054.57(497); ISBN:978-86-80186-34-4
 9. B.Đurić, „Neteritorijalna manjinska autonomija/samouprava, Knj.2. Neteritorijalna manjinska samouprava u Republici Srbiji, Pravni položaj, ovlašćenja, finansiranje i kontrola“, Beograd, 2019,str.442, UDK:323.17(497.11); 341.234(497.11); ISBN:978-86-80186-54-2
 10. V.Đurić, Neteritorijalna manjinska autonomija/samouprava. Knj. 3, Neteritorijalna manjinska samouprava u Republici Srbiji : izbori, Institut za uporedno pravo, Beograd, 2020, str.  286, ISBN 978-86-80186-64-1; COBISS.SR-ID 28973577

Naučni članci:

 1. V.Đurić, „Problem promene federalnog ustava”-Prilozi projekta  “Konstituisanje Srbije kao pravne države” sv. 13 /1997.
 2. V.Đurić, “Ratifikacija međunarodnog ugovora u ustavnom sistemu SRJ”-Prilozi projektu Konstituisanje Srbije kao pravne države 1999.
 3. V.Đurić, “Međunarodni ugovori kao izvor unutrašnjeg prava, Zbornik radova -Stvaranje prava, 2000.
 4. V. Đurić,   “Ustavnosudska zaštita ljudskih prava u predlozima za novi ustav Srbije” - u Zborniku radova “U susret novom ustavu Srbije”, sa Savetovanja u Jugoslovenskom udruženju za ustavno pravo, 2004
 5. V.Đurić,  “Problemi pravnog određivanja nacionalne manjine i  ostvarivanja manjinskih prava – primer bunjevačke nacionalne  manjine u Republici Srbiji” - u Zborniku radova sa  simpozijuma “O Bunjevcima” - Subotica 7-9.12.20
 6. V.Đurić, „Teritorijalna decentralizacija i ostvarivanje manjinskih prava – primer bačkih Bunjevaca“ – u Zborniku radova sa simpozijuma „Etnolingvistička i istorijska istraživanja o Bunjevcima“, 2008.
 7. V.Đurić, „ Statut Vojvodine: izazov građanskoj ustavnosti i ustavnom   patriotizmu“, u posebnom izdanju časopisa Nova srpska politička  misao „Ustav i iskušenja“, Beograd 2008.
 8. V. Đurić, “Ustavna žalba u jugoslovenskoj federaciji”-Pravni život 12/1998.
 9. V.Đurić, “Kontrola ustavnosti međunarodnih ugovora” - Pravni život 12/1999.
 10. V.Đurić, ”Položaj Senata u parlamentarnom sistemu vlasti Treće francuske republike”-Arhiv za pravne i društvene nauke 4/1999.
 11. V.Đurić, ”Res iudicata u ustavnom procesnom pravu”- Pravni život 12/2000.
 12. V.Đurić, ”Odlučivanje Saveznog ustavnog suda o izbornim žalbama”-Glosarijum br. 2 i 3/2001.
 13. V.Đurić, ”Ustavni proces i pravo” – Pravni život 12/2001
 14. V.Đurić, “Ustavno pravo i evropska integracija”- Strani pravni život br.1-3/2001
 15. V.Đurić, “Politička pitanja u sudskoj kontroli ustavnosti” – Pravni život br. 12/2006
 16. V.Đurić, „Opravdanost afirmativne akcije u demokratiji i vladavina prava“, Nova srpska politička misao vol.XVI (2008.) no.3-4
 17. V.Đurić, «Lična imena pripadnika nacionalnih manjina i njihovo službeno priznavanje», Zbornik Matice srpske za društvene nauke br.4/2014, str. 959-976; UDC 81’373.2:323.15(497.11)
 18. V.Đurić, «Briselski sporazum – ponovo smišljene smutnje», Srpska politička misao br.4/2014, str. 159-180; UDK 341.24(497.11:497.115)“2013“:342.4(497.11)
 19. V.Đurić, “Religion and National Minorities in the Legal and Political System of the Republic of Serbia”, Политикологија религије бр.1/2012, стр. 133- 159; УДК: 2: 323. 15]: 323 (497.11); ISSN 1820- 6581; COBISS.SR.-ID 145620236
 20. V.Đurić, „Zabrana diskriminacije, zaštita manjina i afirmativna akcija u EU i Republici Srbiji“ u „Pravo Republike Srbije i pravo Evropske unije – stanje i perspektive“, Zbornik radova sa međunarodne naučne konferencije, Niš 2009, str. 317-354; UDK: 341.234 (4-672EU:497.11) ISBN 978-86-7148-098-7
 21. V.Đurić, „Ostvarivanje slobode veroispovesti u zajednici- odnos između slobode veroispovesti i slobode udruživanja u Republici Srbiji“, u Zborniku radova „Pravo, vera, kultura“ sa međunarodnog naučnog skupa „Pravo i vera“ održanog na Pravnom fakultetu i Bogoslovskom fakultetu 18. i 19. maj 2011 (urednici A.Raković, V.Đurić), Beograd 2012. str. 18 – 38; UDK 342.731 (497.11); ISBN 978- 86- 7405-111-5 ; COBISS.SR-ID 189377292
 22. V.Đurić, “Religion as an Element of National Identity of National Minorities in Border Areas (Legal Aspects), Religion, Religious and Folk Customs on the Border, Yugoslav Society for the Scientific Study of Religion, XIX Annual International YSSSR Conference, Niš 2012, p. 25-47,  ISBN 978-86-86957-13-9
 23. V.Đurić,, „Religion as an Element of National Identity of States in the Process of the European Integration“ у П.Петровић, М.Радаковић (ed), National and European Identity in the Process of European Integration, са Међународне научне конференције Национални и европски идентитет у процесу европских интеграција“, Београд јун 2012. стр.584-596, UDC 2+323.15]:339.924(4-672EU), ISBN 978-86-7067-180-5
 24. V.Đurić, “Bilateralni sporazumi o zaštiti nacionalnih manjina: pogled kroz srpske naočare”, u Zborniku radova sa Međunarodne naučne konferencije „Srbija u Jugoistočnoj Evropi“, ur. D.Đukanović i V.Trapara, str.526-540, Beograd 2013.  ISBN 978-86-7067-183-6   UDK: 327 (497.11:4-12) (082)
 25. V.Đurić, „Naknada štete zbog povrede ljudskih prava utvrđenih u postupcima pred ugovornim telima Ujedinjenih nacija“, Zbornik radova sa 18. Međunarodnog naučnog skupa „Bezbednost saobraćaja, osiguranje i naknada štete“, Beograd 2015, str. 459-471, UDK 656.1(082); 368(082); 347.426(082); ISBN 978-86-6411-007-5; COBISS.SR-ID 217915148 *