Rukovodilac odsjeka

You are here

Rukovodilac odsjeka

 

Prof.dr Vladimir Čolović, redovni profesor i naučni savetnik Instituta za uporedno pravo u Beogradu. Rođen 1966. u Beogradu, gde je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao (1991.), magistrirao (1994. – naslov rada „Sukob zakona i promena suvereniteta“) i doktorirao (2000. – naslov rada „Stečaj i prinudno poravnanje sa elementom inostranosti“) na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Mentor pri izradi magistarske i doktorske teze - prof. dr Milan Pak. Specijalizirao u oblasti međunarodnih ugovora u trgovini 1994.godine na istom Fakultetu. Položio pravosudni ispit 1997. Nakon diplomiranja radio u osiguravajućim društvima. Od 2000. - 2007. je radio na na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, na kome je bio prodekan u periodu 2003.-2006. Na Fakultetu za državnu upravu i administraciju Univerziteta „Megatrend“ radio od 2007.-2009.

 

Na Institutu za uporedno pravo radi od 2009. na kojem je bio predsednik Naučnog veća u periodu 2009.-2013. Od 2013.do 2017. Bio je glavni i odgovorni urednik časopisa „Strani pravni život“. Predavao Pravo osiguranja na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu po ugovoru. Uže naučne oblasti: Međunarodno privatno pravo, Pravo osiguranja, Stečajno pravo. Napisao 16 monografija udžbenika i komentara zakona, kao i preko 170 naučnih i stručnih članaka na srpskom, engleskom i nemačkom jeziku. Član Udruženja pravnika u privredi Srbije i Udruženja za odštetno pravo Srbije. Učesnik više međunarodnih konferencija u zemlji i inostranstvu. Učesnik na sesiji UNCITRAL o malim i srednjim preduzećima u Njujorku 2014. Dobitnik Povelje za izuzetne zasluge i naučni doprinos u razvoju prava osiguranja od strane Udruženja za odštetno pravo (2014.), kao i nagrade za naučni doprinos od strane Instituta za uporedno pravo (2015.). Učesnik u više projekata Saveta Evrope, GTZ-kancelarije za pravnu reformu i Ministarstva nauke Republike Srbije. Bio je član radne grupe za izradu Zakona o stečajnom postupku Republike Srpske 2002., kao i Zakona o stečaju Republike Srpske 2016.godine. Takođe, učestvovao je i u održavanju kurseva za stečajne upravnike u organizaciji Privredne komore Republike Srpske, (oblasti: međunarodni stečaj i reorganizacija), kao i u organizaciji Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, (oblasti: međunarodni stečaj i posebni stečajevi). Uređivao je i zbornike „Pravo zemalja u regionu“ i „Uvod u pravo Nemačke“ u Institutu za uporedno pravo.  Izabran u zvanje naučnog savetnika 2012., a iste godine i u zvanje redovnog profesora. Bio je predsednik Komisije Instituta za izbor u naučna zvanja više puta. Učesnik je više sesija u organizaciji UNIDROIT u Rimu, Švajcarskog Instituta za uporedno pravo u Lozani, itd. Na Fakultetu pravnih nauka Panevrospkog Univerziteta „Apeiron“ Banja Luka radi od 20009,godine. Predaje više predmeta, među kojima i Međunarodno privatno pravo, Poslovno pravo, Stečajno pravo. Od decembra 2015.godine obavlja dužnost Dekana. Glavni je urednik časopisa Godišnjak Fakulteta pravnih nauka od broja 6 od 2016.godine.     

Reprezentatitvne monografije, udžbenici i komentari zakona:

 1. Stečajni postupak, Banja Luka 2004.
 2. Međunarodni stečaj, Istočno Sarajevo 2005.
 3. Međunarodno osiguranje autoodgovornosti, Beograd 2007.
 4. Stečajno pravo, (koautor), Beograd 2007.
 5. Saradnja sudova i drugih organa u građanskim stvarima u pravu Evropske unije, Beograd 2009.
 6. Osiguravajuća društva: zakonodavstvo Srbije, pravo EU, uporedno pravo, Beograd 2010.
 7. Obavezna osiguranja u saobraćaju i naknada štete (koautor), Beograd 2010.
 8. Stečajno pravo (koautor), Niš 2013.
 9. Međunarodno privatno pravo, Banja Luka 2012.
 10. Istorija osiguranja u Srbiji, Crnoj Gori i Kraljevini Jugoslaviji do 1941. (koautor), Beograd 2013.

Reprezentativni članci u zadnjih 7 godina:

 1. „Risikomanagement in Versicherungen und Umsetzung der Richtlinie Solvency II“, (koautor), Versicherungsgeschichte Österreichs band XI „Ethik-Nachhaltigkeit-Versicherung“, Wien 2013
 2. „Formiranje Haškog tribunala – primer nepoštovanja prava i stvarnih činjenica“, „Establishment of ICTY – an example of disrespect for law and acual facts“, monografija (dvojezična) „Haški tribunal između prava i politike“, The Hague Tribunal Between Law and Politics“, Institut za uporedno pravo Beograd 2013.,
 3. Određivanje i primena merodavnog prava u stvarima nasleđivanja u pravu EU, „Pravni život“ br. 12/2013, Beograd 2013
 4. „Sopstvena (keptiv) osiguravajuća društva“, „Pravo i privreda“ br. 7-9/2013, Beograd 2013.
 5. „Položaj nacionalnih manjina, grupa i zajednica u oblasti visokog obrazovanja“, „Strani pravni život“ br. 3/2013, Beograd 2013
 6. „Londonski sporazum (1915)“, Međunarodni naučni skup „Sto godina od početka Prvog svetskog rata – istorijske i pravne studije“, Beograd 2014.
 7. „Ispunjenje standarda iz poglavlja 24 acquis communautaire – saradnja država u porodičnim i bračnim odnosima“, Naučna konferencija „Savremeni međunarodno-pravni poredak i evropske integracije Srbije“, Institut za međunarodni politiku i privredu, Beograd 2014
 8. „Crop insurance – risks and models of insurance“, (koautor), „Ekonomika poljoprivrede“ br 3/2014
 9. „Zastarelost zahteva za naknadu štete kod ugovora o osiguranju od odgovornosti“, časopis „Pravo i privreda“, br. 4-6/2015, Beograd 2015
 10. „Treće oštećeno lice“, XVIII međunarodni naučni skup „Osiguranje, naknada štete i parnični postupak“, Udruženje za odštetno pravo, Beograd 2014.,
 11. „Osiguranje profesionalne odgovornosti lekara i drugog medicinskog osoblja“, (koautor), Vojnosanitetski pregled, vol.72, br. 1, 2015
 12. „Restitucija crkvene imovine (pregled zakonskih rešenja i prikaz pojedinih problema u zemljama regiona i istočne Evrope)“, Zbornik radova „Religija, politika, pravo“, Institut za uporedno pravo Beograd, Pravoslavna Mitropolija Crnogorsko-primorska, IIU „Svetigora“, Centar za proučavanje religije i versku toleranciju, Beograd – Budva 2015.
 13. „Versicherungsvertrag mit einem element der ausländichkeit- Recht der EU und Gesetzgebungen von Serbien, Norwegen und USA“ (koautor), Versicherungsgeschichte Österreichs band XII, Wien 2015
 14. „Application of the theory of proper law to contractual relations with the foreign element“, „Strani pravni život“ br. 4/2015, Beograd 2015
 15. „Basic characteristics of livestock insurance in Serbia – with reference to the some elements of this type of insurance  in some non-European and European countries“, (koautor), časopis Ekonomika poljoprivrede br.3/2016
 16. „Upravljanje kolektivnim pravima i digitalizovana kulturna baština“, (koautor), Zbornik „Pravni aspekti digitalizacije kulturne baštine“, Institut za uporedno pravo, Srska akademija nauka i umetnosti, Audiovizuelni arhiv i digitalni centar SANU, Beograd 2017.
 17. „Osnovne karakteristike regulisanja razvoja naučnoistraživačkog rada u Republici Irskoj i Republici Sloveniji“, Zbornik za percepciju naučog rada i poznavanje rekvizita njegove ocene (knjiga 1.), Institut za uporedno pravo, Beograd 2017.
 18. „Logor „Danica“ u Koprivnici – prvi logor u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj“, Zbornik „Pravo na nezaborav“, izdavači: Etnografski institut SANU, Institut za uporedno pravo, Institut za holokaust Šem Olam Izrael, Institut za istraživanje Jasenovca SAD
 19. „Vremensko ograničenje obaveze osiguravača – primena claim’s made klauzule kod osiguranja od odgovornosti“,  časopis „Pravo i privreda“ br. 7-9/2018, Udruženje pravnika u privredi, Beograd 2018.
 20. „Kvalifikacija kolizione norme“, časopis Strani pravni život br. 3/2018, Institut za uporedno pravo Beograd 2018.
 21. „Opšti i posebni uslovi osiguranja kao sastavni deo ugovora o osiguranju“, časopis „Pravni život“, br. 11/2018, Beograd 2018.
 22. „Stečajni zakon Kraljevine Jugoslavije iz 1929.godine“, Zbornik radova „Vek i po regulisanja stečaja u Srbiji“, Institut za uporedno pravo, Pravni fakultet Univerziteta „Union“, Beograd 2019.
 23. „Prenos portfelja osiguranja“, časopis „Pravo i privreda“ br. 7-9/2019, Udruženje pravnika u privredi, Beograd 2019.
 24. „Klauzula odstupanja u međunarodnom privatnom pravu“, časopis Strani pravni život br. 3/2019, Institut za uporedno pravo Beograd 2019.