Organizacija odsjeka i istraživački moduli

You are here

Organizacija odsjeka i istrazivacki moduli

 

Pregled i raspored trenutnih modula kao i njihovih sfera istrazivanja:

 •  Modul za kvantitativnu ekonomiju
 •  Modul za poslovne finansije i bankarstvo
 •  Modul za računovodstvo i reviziju
 •  Modul za međunarodnu ekonomiju
 •  Modul za javne finansije, korporativno upravljanje ,osiguranje i javnu upravu
 •  Modul za upravljanje projektima, preduzetništvo i biznis
 •  Modul za marketing istraživanja
 •  Modul za poreze, carine i akcize
 •  Modul za logistiku i proizvodni menadžment
 •  Modul za upravljanje kvalitetom
 •  Modul za makroekonomsku politiku, razvoj i evropske studije
 •  Modul za migracijske studije
 •  Modul za geopolitiku i ekonomsku diplomatiju