PRAVNA OSNOVA

You are here

Pravna osnova

Naučno-istraživački institut Univerziteta APEIRON u Banjoj Luci osnovan je odlukom Senata univerziteta dana 27.09.2007. godine. Istog dana je usvojen i Elaborat o opravdanosti osnivanja Naučno-istraživačkog instituta Univerziteta APEIRON u Banjoj Luci. Rješenjem Ministarstva nauke i tehnologije u Banjoj Luci broj 06/6-040/050-3/08 od 11.03.2008. godine Naučno-istraživački institut Univerziteta APEIRON u Banjoj Luci dobio je odobrenje za rad i upisan u knjigu registra naučnoistraživačkih ustanova.