Naučnoistraživački institut Panevropskog univerziteta "APEIRON" Banja Luka

You are here

Naučnoistraživački institut Panevropskog univerziteta "APEIRON" Banja Luka

Naučnoistraživački institut organizovan je kao zasebna organizaciona jedinica u sastavu Panevropskog univerziteta "APEIRON" Banja Luka. Rješenjem Ministarstva nauke i tehnologije u Banjoj Luci broj 06/6-040/050-3/08 od 11.03.2008. godine Naučno-istraživački institut Univerziteta "APEIRON" u Banjoj Luci dobio je odobrenje za rad i upisan u knjigu registra naučnoistraživačkih ustanova. Institut obavlja naučna i razvojna istraživanja u poljima za koje je matičan Panevropski univerzitet "Apeiron", Banja Luka), učestvuje u projektima koji se finansiraju iz sredstava budžeta države, entiteta, lokalnih zajednica, kao i fondova Evropske Unije i drugih domaćih i međunarodnih organizacija i institucija, a u skladu sa Zakonom o naučnoistraživačkoj djelatnosti i tehnološkom razvoju. Osim naučnih i razvojnih istraživanja na ovim projektima, Institut obavlja svoju djelatnost i za potrebe tržišta, u skladu sa Zakonom, podzakonskim propisima i Statutom. Naučnoistraživački rad u Institutu organizuje se i obavlja u naučnoistraživačkim odsjecima instituta.

 

 

 

U naučnoistraživačkim odsjecima obavljaju se sljedeće specijalizovane aktivnosti:

  •  provode se naučna i razvojna istraživanja u poljima za koje je Univerzitet Apeiron matičan, na projektima ostvarenim na konkursima, a koji se finansiraju iz sredstava budžeta države, entiteta, lokalnih zajednica, kao i fondova Evropske Unije i drugih domadih i međunarodnih organizacija i institucija, kao i na projektima za tržište i ostalim aktivnostima, u skladu sa Zakonom i Statutom,
  •  razvijaju se kompetencije za provođenje istraživanja u specijalizovanim područjima u skladu sa najboljom savremenom istraživačkom praksom i na nivou koja je usporediva sa onom u vodećim evropskim i svjetskim istraživačkim organizacijama,
  •  razvijaju se metode istraživanja primjerene pojedinim područjima istraživanja,
  •  razvoj i implementacija novih tehnologija,
  •  planiraju se buduće potrebe za angažovanjem unutar istraživačkih područja, kako bi se osigurao potreban istraživački kapacitet za obrađivanje tema koje se smatraju relevantnim u pojedinim istraživačkim područjima,
  •  identifikuju se potrebe i nabavlja istraživačka infrastruktura za razvoj specijalizovanih područja istraživanja (knjiga, časopisa, baza podataka, softvera i dr.),
  •  sistemski se prikuplja javno dostupni podaci i provode se ciljana terenska istraživanja u specijalizovanim područjima istraživanja,
  •  definišu se i pripremaju javno dostupnim sadržaji iz pojedinih istraživačkih područja (baze podataka, stručne publikacije, vodiče, izvještaje, priručnike i sl.).

 

Rad na projektima obavljaju projektni timovi koji se formiraju nezavisno od rasporeda naučnih saradnika i istraživača unutar organizacionih jedinicia, a u skladu sa potrebama svakog pojedinačnog projekta. Projekte za tržište organizuju i vode koordinatori projekata, koje imenuje direktor Instituta, na prijedlog rukovodioca naučnoistraživačkih odsjeka u skladu sa ovim Pravilnikom.

Postupak predlaganja, odobravanja i pradenja rada na projektima za tržište obavlja se u skladu sa opštim aktom Instituta kojim je regulisan postupak predlaganja, odobravanja i pradenja rada na projektima za tržište. Koordinator projekta je odgovoran direktoru Instituta za pravovremeno i valjano izvršenje ugovorenih obaveza na projektu, kao i za namjensko trošenje planiranih sredstava projekta. Ukoliko je potrebno, na izvođenju projekta za tržište mogu raditi i saradnici koji nisu zaposlenici Instituta (vanjski saradnjici), u skladu sa svojom naučnom i stručnom osposobljenošdu, o čemu odlučuje direktor Instituta, na prijedlog koordinatora projekta. Saradnja vanjskog saradnika na izvođenju projekta uređuje se ugovorom, zaključenim između Instituta i vanjskog saradnika.

Naučnoistraživački rad obavljaju naučni saradnici, viši naučni saradnici i naučni savjetnici, u skladu sa Zakonom, te drugi radnici Instituta i Univerziteta Apeiron, čija su radna mjesta sistematizovana u opštim aktima.