Odsjek za istraživanja u zdravstvu

You are here

Odsjek za istraživanja u zdravstvu

Tim Naučno istraživačkog Instituta - Odsjeka za istraživanja u zdravstvenim i biotehničkim naukama čine eksperti iz oblasti medicinskih, biotehničkih, zdravstvenih i organizacionih nauka. Stručna i naučna ekspertiza je orjentisana u oblasti primjenjenih sestrinskih nauka, javnog zdravlja, zaštite životne sredine, kliničke i preventivne medicinske prakse, organizacije i upravljanja u sistemu zdravstvene zaštite. Fokus rada odsjeka je na primjeni naučnih metoda u područjima medicinsko - laboratorijskog i sanitarno-ekološkog inženjeringa, menadžmenta u zdravstvu, zdravstvene njege i fizioterapije. Prateći savremene trendove i metodološke smjernice u oblasti naučno istraživačkog rada, biotehnološka i biomedicinska istraživanja su usmjerena na primjenjena naučna dostignuća u svrhu izgradnje naučno zasnovanih dokaza za unapređenje rada sestrinske prakse, organizacije i funkcionisanja zdravstvene zaštite.

Fokus naučno istraživačko rada Odsjeka za istraživanja u zdravstvenim i biotehničkim naukama je na interdisciplinarnim istraživačkim projektima koji povezuju laboratorijsko medicinski aspekt sestrinske prakse sa dijagnostikom, liječenjem i funkcionalnom rehabilitacijom pacijenata a u kontekstu savremene organizacije i upravljanja u sistemu zdravstvene zaštite orjentisanog na rezultate u oblasti sestrinskih nauka. Unapređenje zdravlja stanovništva je jedan od prioritetnih ciljeva zdravstvenog sistema, a visoko obrazovan sestrinski kadar imperativ za zemlje koje na efikasan način raspoređuju sestrinsku radnu snagu. Stoga, projekti Odsjeka se orijentišu na istraživačku analizu i korištenje dokaza za unapređenje sestrinske prakse u zdravstvenom sistemu.

Polje djelovanja Odsjeka je usmjereno na povezivanje tehničkih dostignuća sa metodama unapređenja zdravlja stanovništva, kako bi se unaprijedilo javno zdravlje, redukovali rizici iz životne sredine i unaprijedilo upravljanje u zdravstvenom sistemu na osnovu primjenjenih naučnih dokaza u oblasti sestrinstva. Rezultati projekta Odsjeka u službi su donošenja strateških odluka iz svih oblasti medicinskih, biotehničkih i organizacionih nauka. Istraživačke aktivnosti Instituta, Odsjeka za istraživanja u zdravstvenim i biotehničkim naukama dominantno su usmjerene na sljedeće oblasti: