ORGANIZACIONA STRUKTURA

You are here

Organizaciona struktura

  •  Naučno vijeće instituta
    Naučno vijeće Instituta čine direktor i rukovodioci naučnoistraživačkih odsjeka Instituta. Predsjedavajući Naučnog vijeća Instituta je po funkciji direktor Instituta. Naučno vijeće Instituta radi u sjednicama koje se održavaju po potrebi i u skladu sa dnevnim redom koje predloži predsjedavajudi Naučnog vijeća. Sjednica Naučnog vijeća je pravovaljana ako sjednici prisustvuje najmanje jedna polovina članova, a odluke se donose nadpolovičnom većinom prisutnih članova Naučnog vijeća.
  •  Stručne službe Instituta
    Stručne službe Instituta pripadaju zajedničkim stručnim službama Univerziteta Apeiron i u njima se obavljaju stručni, administrativni i opšti poslovi za potrebe Instituta.

 

Odsjeci:

Ekonomija Saznajte više

Odsjek za istraživanja u ekonomiji čine eksperti iz svih oblasti ekonomije sa orijentacjom na stalno unapređenje kapaciteta na svim poljima naučnoistraživačkog rada.

Pravo Saznajte više

Odsjek za istraživanja u oblasti pravnih nauka ima cilj da pruži neophodnu pomoć i savete kako državnim organima, organima lokalne samouprave, javnim ustanovama, tako i privrednim društvima u državnoj i privatnoj svojini, organizacijama u oblasti javno-privatnog partnerstva, kao i fizičkim licima bez obzira da li obavljaju delatnost ili ne.

Informatika Saznajte više

Odsjek instituta za računarstvo I informacione tehnologije objedinjuje više naučnih polja, i to kroz primjenu informacionih tehnologija u tehničko-tehnološkim, medicinskim, biotehničkim i društvenim naukama, čime se uspostavlja bliža saradnja između istraživačkih grupa sa različitim fokusima istraživanja.

Saobraćaj Saznajte više

U izradi...

Zdravstvo Saznajte više

Tim Naučno istraživačkog Instituta - Odsjeka za istraživanja u zdravstvenim i biotehničkim naukama čine eksperti iz oblasti medicinskih, biotehničkih, zdravstvenih i organizacionih nauka.

Sport Saznajte više

Odsjek za istraživanja u sportu raspolaže sofisticiranom opremom i korisnicima (sportistima i rekerativcima) nudi svremene procedure dijagnostike u sportu i rekreaciji na osnovu čijih se rezultata i analiza mogu programirati ciljani trenažni procesi sportista i rekreativaca.

Filološke naukeSaznajte više

Odsjek za slovenske jezike i filologiju čine eksperti iz svih oblasti lingvistike i književnosti sa orijentacjom na stalno unapređenje kapaciteta na svim poljima naučnoistraživačkog rada.