Odsjek za istraživanja u oblasti pravnih nauka

You are here

Odsjek za istraživanja u oblasti pravnih nauka

Tim Naučnoistraživačkog instituta - Odsjeka za istraživanja u oblasti pravnih nauka podeljen je u sledeće centre za istraživanje određenih oblasti pravnih nauka: 1. Centar za istraživanje javnog prava – rukovodilac prof.dr Vladimir Đurić, 2. Centar za istraživanje poslova državne uprave i lokalne samouprave – rukovodilac prof.dr Vladimir Đurić 3. Centar za istraživanje kompanijskog, korporativnog i trgovinskog prava – rukovodilac prof.dr  Vladimir Čolović  4. Centar za istraživanje međunarodnih poslovnih i privatnih odnosa – rukovodilac prof.dr Vladimir Đurić 5. Centar za istraživanje građanskopravnih odnosa – rukovodilac prof.dr Duško Medić 6. Centar za istraživanje uticaja sudske prake na donošenje odluka u Bosni i Hercegovini – rukovodilac prof.dr Duško Medić 7. Centar za istraživanje krivičnopravne teorije i prakse – rukovodilac prof.dr Ljubinko Mitrović 8. Centar za istraživanje oblasti izvršenja krivičnih sankcija, pitanja postpenalne pomoći i rehabilitacije – rukovodilac prof.dr Ljubinko Mitrović. Napominjemo da je na čelu navedenog Odsjeka prof.dr Vladimir Đurić koji će i koordinirati svim poslovima.

Inače, u okviru ovih centara su angažovane i druge koleginice i kolege koje mogu dati svoj doprinos u praćenju i izučavanju problema koji se mogu pojavljivati u navedenim oblastima. Cilj je ovog tima da pruži neophodnu pomoć i savete kako državnim organima, organima lokalne samouprave, javnim ustanovama, tako i privrednim društvima u državnoj i privatnoj svojini, organizacijama u oblasti javno-privatnog partnerstva, kao i fizičkim licima bez obzira da li obavljaju delatnost ili ne. Navedenih 8 Centara pružaju široke mogućnosti vezane za analizu, davanje saveta, pružanje pravnih usluga, davanje zaključaka, davanje predloga za izmenu zakonskih odredaba, pružanje usluga u oblasti pisanja predstavki višim i ustavnim sudovima, itd. Svim navedenim oblastima obuhvaćene su sve moguće usluge koje ovaj tim može da pruži javnim i privatnim institucijama. Fokus pružanja usluga nije usmeren samo ka javnim organima, već i ka privatnim društvima i fizičkim licima. Smatramo da u Bosni i Hercegovini ima prostora za pružanje ovih usluga, imajući u vidu da ovaj tim stavlja akcenat na uskostručnost po bilo kom pitanju koje mora da se reši, odnosno, po kom mora da se uradi analiza.