Naučni časopisi

You are here

Pregled naučno-stručnih časopisa koje izdaje Univerzitet

EMC Review – Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije

Časopis izlazi dva puta godišnje na jeziku naroda BiH i engleskom jeziku. U časopisu se objavljuju originalni i pregledni naučni radovi, stručni radovi te kratka prethodna saopštenja originalnih naučnih radova. Svojim tematskim obuhvatom naučnih saznanja koja nalaze primjenu u ekonomiji, časopis održava multidisciplinarnost studija na univerzitetu Apeiron objavljujući studije iz oblasti globalne ekonomije, ekonomije regiona, ekonomske politike, tržišta i konkurencije, zaštite građana i potrošača, medija i poslovne komunikacije, novih tehnologija, menadžmenta, marketinga. Časopis je indeksiran u prestižnoj Web of Science bazi i nalazi se u prvoj kategoriji rang liste naučnih časopisa u Republici Srpskoj.

ČASOPIS EMC REVIEW           ARHIVA IZDANJA           FACT SHEET

SNZ – Sportske nauke i zdravlje 

Časopis izlazi dva puta godišnje na jezicima naroda u BiH i engleskom jeziku. Osnovni cilj je međunarodna razmjena naučnih doprinosa i promocija razmjene znanja i istraživanja u oblasti sporta i zdravlja. Časopis obuhvata teme iz oblasti predškolskog vaspitanja razvoja djece, savremeno školsko fizičko vaspitanje u funkciji pravilnog rasta, razvoja i zdravlja omladine, studentski sport kao faktor zdravog življenja, rekreativne aktivnosti u borbi protiv stresa, u promjeni načina života ljudi, korektivna gimnastika, sport invalida, vrhunski sport i zdravlje. Časopis je indeksiran u prestižnoj Scopus bazi i nalazi se u drugoj kategoriji rang liste naučnih časopisa u Republici Srpskoj.

ČASOPIS SNZ         ARHIVA IZDANJA         FACT SHEET


Quality of Life 

Časopis izlazi dva puta godišnje na engleskom jeziku. Quality of Life se odnosi na teme iz oblasti bezbjednosti hrane, zaštite životne sredine, ekologije, uticaja različitih faktora na zdravlje i život ljudi te ostale teme u vezi sa kvalitetom života. Časopis se nalazi u prvoj kategoriji rang liste naučnih časopisa u Republici Srpskoj.
 

ČASOPIS QOL         ARHIVA IZDANJA         FACT SHEET

JITA – Journal of Information Technology and Application 

Časopis izlazi dva puta godišnje na engleskom jeziku. Cilj izdavanja časopisa je da omogući međunarodnu razmjenu naučnih doprinosa u oblasti informacionih tehnologija, promoviše razmjenu znanja koja su rezultat istraživačkog rada i istraži načine uključivanja inovacija u procesu izgradnje informacionog drustva. Časopis se nalazi u drugoj kategoriji rang liste naučnih časopisa u Republici Srpskoj.

ČASOPIS JITA                       ARHIVA IZDANJA

 

TTTP – Traffic and Transport Theory nad Practice

TTTP je prvi međunarodni naučno-stručni časopis u Bosni i Hercegovini  iz oblasti saobraćaja i  transporta, koji se izdaje dva puta godišnje na engleskom jeziku. Cilj izdavanja časopisa je širenje znanja i doprinosa nauci i praksi u polju saobraćaja i transporta, promocija i razmjena informacija i znanja u istraživanjima iz oblasti transporta i njihova primjena, istraživanje novih trendova u razvoju i pronalascima vezanim sa efikasnim, pouzdanim, sigurnim, ekonomičnim i ekološki održivim transportom. Časopis se nalazi u drugoj kategoriji rang liste naučnih časopisa u Republici Srpskoj.

ČASOPIS TTTP        ARHIVA IZDANJA         FACT SHEET

Godišnjak Fakulteta pravnih nauka 

Časopis izlazi jednom godišnje na jezicima naroda u BiH uz apstrakte na engleskom jeziku. Cilj izdavanja časopisa je razmjena naučnih saznanja i promocija pravne prakse i nauke u zemlji i regionu. Godišnjak FPN se bavi temama iz svih oblasti pravne nauke i prakse. Časopis se nalazi u trećoj kategoriji rang liste naučnih časopisa u Republici Srpskoj.

 
 

GODIŠNJAK FPN              ARHIVA IZDANJA

 

Nursing Journal – Sestrinski žurnal 

Koncept časopisa je objavljivanje naučnih i stručnih radova iz oblasti sestrinstva, međunarodna razmjena naučnih doprinosa i kontinuirana edukacija medicinskih sestara, te podizanje nivoa i značaja sestrinstva kao profesije. Časopis izlazi jednom godišnje na jezicima naroda u BiH uz apstrakte na engleskom jeziku (do 2019. godine).

SESTRISNKI ŽURNAL            ARHIVA IZDANJA