Naučni časopisi

You are here

Pregled naučno-stručnih časopisa koje izdaje Univerzitet

JITA –Journal of Information Technology and Application

Časopis izlazi dva puta godišnje na engleskom jeziku. Cilj izdavanja časopisa je da obezbjedi međunarodnu razmjenu naučnih doprinosa u oblasti informacionih tehnologija, promoviše razmjenu znanja koja su rezultat istraživačkog rada i istraži načine uključivanja inovacija u procesu izgradnje informacionog drustva. http://jita-au.com/

Quality of Life

Časopis izlazi dva puta godišnje na engleskom jeziku. Časopis se odnosi na teme iz oblasti bezbjednosti hrane, zaštita životne sredine, ekologija teme o uticaju različitih faktora na zdravlje i zivot ljudi te ostale teme u vezi sa kvalitetom života. http://www.qol-au.com/

SNZ- Sportske nauke i zdravlje 

Časopis izlazi dva puta godišnje na jeziku naroda BiH i apstrakti na engleskom jeziku. Osnovni cilj je međunarodna razmjena naučnih doprinosa i promocija razmjene znanjai istraživanja u oblasti sporta i zdravlja. Teme iz oblasti predškolskog vaspitanja razvoja djece, savremeno školsko fizičko vaspitanje u funkciji pravilnog rasta, razvoja i zdravlja omladine, studentskisport kao faktor zdravog življenja, rekreativne aktivnosti u borbi protiv stresa, u promjeni načina života ljudi, korektivna gimnastika, sport invalida, vrhunski sport i zdravlje. http://www.siz-au.com/casopis/

 

Godišnjak fakulteta pravnih nauka 

Časopis izlazi jednom godišnje na jeziku naroda BiH i apstrakti na engleskom jeziku. Cilj izdavanja časopisa je razmjena naučnih saznanja i promocija pravne prakse i nauke u zemlji i regionu. Časopis se bavi temama iz svih oblasti pravne nauke i prakse. http://www.gfpn-au.com/

 

EMC Review: Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije  

Časopis izlazi dva puta godišnje na jeziku naroda BiH i apstrakti na engleskom jeziku. U časopisu se objavljuju originalni naučni radovi, pregledni i stručni radovi, naučne pulemike, kritike osvrti i pulemike. Svojim tematskim obuhvatom naučnih saznanja koje nalaze primjenu u ekonomiji, časopis će održavati multidisciplinarnost studija na univerzitetu Apeiron. Objavljujući studije iz oblasti globalne ekonomije, ekonomije regiona, ekonomske pulitike, tržišta i konkurencije, zaštite građana i potrošača, medija i poslovne komunikacije, novih tehnulogija, menadžmenta, marketinga. http://emc-review.com/

 

Sestrinski žurnal-Nursing Journal  

Programska koncepcija je objavljivanjenaučnih i stručnih radova iz oblasti sestrinstva, međunarodna razmjena naučnih doprinosa i kontinuirana edukacija medicinskih sestara, te podizanje nivoa i značaja sestrinstva kao profesije. Časopis izlazit jednom godišnje na jeziku naroda BiH i apstrakti na engleskom jeziku. http://www.sestzu-au.com/ - do 2019. godine.

 

TRAFFIC AND TRANSPORT THEORY AND PRACTICE- JOURNAL FOR TRAFFIC AND TRANSPORT RESEARCH AND APPLICATION 

Cilj izdavanja časopisa je širenje znanja i doprinosa nauci i praksi u polju saobraćaja i transporta; promocija i razmjena informacija i znanja u istraživanjima iz oblasti transporta i njihova primjena; istraživanje novih trendova u razvoju i pronalascima vezanim sa efikasnim pouzdanim, sigurnim, ekonomičnim i ekološki održivim transportom. Časopis izlazi dva puta godišnje na engleskom jeziku. http://www.tttp-au.com/