DIREKTOR INSTITUTA

You are here

Direktor Instituta

JAKUPOVIĆ, Sanel (Prijedor, 6. maj 1975), rektor Panevropskog univerziteta “APEIRON” Banja Luka za mandatni period 2021-2025, redovni profesor, doktor ekonomskih nauka.

Osnovnu i srednju školu je pohađao u Prijedoru. Diplomirao je na Mašinskom fakultetu u Zenici, Univerziteta u Sarajevu 2001. godine i stekao zvanje diplomirani inženjer mašinstva. Postdiplomske studije završio je 2007. godine na Fakultetu poslovne ekonomije Panevropskog univerziteta “APEIRON” Banja Luka, odbranom magistarske teze “Uvođenje fleksibilnih modela funkcija planiranja, upravljanja nadzora investicijskih procesa i njihov uticaj na optimalno donošenje odluka” i stekao akademski stepen magistra ekonomskih nauka. Doktorsku disertaciju “Unaprjeđenje i razvoj savremenog carinskog sistema Bosne i Hercegovine u procesu integracija u Evropsku uniju” odbranio je 2009. godine na Fakultetu poslovne ekonomija Panevropskog univerziteta “APEIRON” Banja Luka i stekao akademski stepen doktora ekonomskih nauka. Na matičnom univerzitetu je biran u zvanje docenta 2009, vanrednog profesora 2014, a 2020. godine izabran je u zvanje redovnog profesora.

Po završetku studija, zaposlio se u Upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine u Banjoj Luci, gdje radi do 2010, i u tom periodu je kao predstavnik UIO učestvovao u radu carinskih stručnih tijela Svjetske carinske organizacije i Evropske komisije u Briselu.

Prof.dr Sanel Jakupović je zaposlen na Panevropskom univerzitetu “APEIRON” Banja Luka od 2010.godine. Prije izbora na funkciju rektora profesor Jakupović je obavljao dužnost prorektora za naučni rad i međunarodnu saradnju Panevropskog univerziteta “APEIRON”. U proteklih 11 godina profesor Jakupović je obavljao značajne dužnosti na Panevropskom univerzitetu “APEIRON” Banja Luka - bio je prodekan Fakulteta poslovne ekonomije (2011-2013), dekan Fakulteta poslovne ekonomije (2013-2021), direktor Naučno-istraživačkog instituta (2016-2021) i prorektor za naučni rad i međunarodnu saradnju univerziteta (2019-2021). Za rektora Panevropskog univerziteta “APEIRON” Banja Luka za mandatni period 2021 – 2025 izabran je na 176.sjednici Senata Panevropskog univerziteta “APEIRON” Banja Luka koja je održana 10.septembra 2021.godine.

Autor je 7 univerzitetskih udžbenika, 45 naučnih radova iz oblasti ekonomije i 41 stručni rad iz oblasti indirektnih poreza – carina.

U okviru matičnog univerziteta osnivač je i predsjednik organizacionog odbora Međunarodne naučne konferencije o ekonomskom razvoju i životnom standardu „EDASOL“ (2011- ), i urednik naučnog časopisa za ekonomiju i tržišne komunikacije „EMC REVIEW“ (2011- ). Gostujući je predavač na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (2018 - 2021), kao i Fakultetu za interdiciplinarne, talijanske i kulturološke studije Sveučilišta “Juraj Dobrila” u Puli (2021). Član je i urednik nekoliko naučnih i stručnih časopisa u zemlji i inostranstvu,
osnivač i član je odbora međunarodnih i domaćih naučnih i poslovnih konferencija, učesnik u procesu unapređenja i osiguranja kvaliteta u visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini.

Kao odgovorni nastavnik nosilac je nastave u prvom i drugom ciklusu studija (master) na predmetima Mikroekonomija, Makroekonomija, Investicioni menadžment, Upravljanje ekonomskim razvojem, Projektni menadžment i Carinski menadžment i carinske politike.

Na doktorskim studijama u studijskom programu Ekonomija-poslovno upravljanje u logistici od 2016/2017 godine predaje predmet Projektni menadžment u logistici. Mentor je studentima prvog (bachelor), drugog(master) i trećeg (doktorski) ciklusa studija. Do sada je kao mentor izveo preko 150 diplomanata u bachelor studijama, 15 diplomanta u master i magistarskim studijama, te 5 doktora ekonomskih nauka.

Prof. dr Sanel Jakupović je izabran za člana rukovodstva italijanske Konfederacije evropskih udruženja profesionalaca i kompanija čije sjedište je u Rimu (AEPI) i obavlja dužnost koordinatora za Bosnu i Hercegovinu za mandatni period 2021-2025. Aktivno govori njemački i engleski jezik, dok se služi i italijasnkim jezikom. Obavljao je ili obavlja sljedeće dužnosti:

 • Urednik ”Časopisa za ekonomiju i tržišne komunikacije - EMC Review”, Izdavač: Panevropski univerzitet “APEIRON” Banja Luka, Fakultet poslovne ekonomije, Banja Luka, UDK:33, ISSN:2232-8823(print), 2232-9633(online); www.emc-review.com; Economy & Market Communication Review / Casopis za Ekonomiju i Trzisne Komunikacije”je indeksiran/licenciran: WoSS-ESCI (Thomson Reuters), Rangiran na prvom mjestu liste naučnih časopisa u Republici Srpskoj.
 • Predsjednik organizacionog odbora i urednik zbornika radova serije međunarodnih naučno-stručnih konferencija o ekonomskom razvoju i životnom standardu ”EDASOL”, Panevropski univerzitet “APEIRON” Banja Luka (2011-2014) www.edasol-au.com; ISBN 978-99955-49-66-4, (COBISS.BH-ID 2182680)
 • Član je uredničkog odbora međunarodnog znanstvenog časopisa iz ekonomije i održivog razvoja „Notitia“ iz Zagreba (ISSN: 1849-9066)
 • Potpredsjednik konferencije i urednik The Book of abstracts ((ISBN 978-99955-49-95-4) - 3rd International Balkan Countries Women&Bisiness Conference, Organiser: Pan-European University “APEIRON” Banja Luka Banja Luka, St.Climent Ohridski University Bitola and International Women&Business Group, Banja Luka, October 11, 2012.,www.edasol-au.com; www.iwbg.org
 • Potpredsjednik organizacionog odbora konferencije i urednik zbornika radova serije međunarodnih naučno-stručnih konferencija o tržišnim komunikacijama ”Moć komunikacija” (POWERCOMM) Beograd, Visoka strukovna škola za propagandu i odnose s javnošću ”Elit college”Beograd, Panevropski univerzitet “APEIRON” Banja Luka, ISBN 978-99955-49-91-6 (COBISS.BH-ID 2831896), www.powercomm-au.com
 • Član naučnog odbora 4th International Balkan Countries Women and Business Conference, Burgas, BulgariaJune 20, 2013, Organisers: Burgas Free University & International Women and Business Group; www.iwbg.org
 • Predstavnik Panevropskog univerziteta “APEIRON” Banja Luka u Međunarodnoj mreži carinskih univerziteta (INCU-International Network of Customs Universities), Canberra, Australia, 2010.godina; www.incu.org
 • Predsjednik Upravnog odbora Biznis foruma bh dijaspore „BHdiaFor“ (Bh Diaspora Business Forum), članica Grupacije „Naša perspektiva“ Sarajevo; Organizator prvog, drugog, trećeg i četvrtog biznis foruma sa Bh dijasporom u Prijedoru (2013), Sarajevu (2014), Banjoj Luci (2015), Tuzli (2017), Mostaru (2018), Bihaću (2019), i Sarajevu – online (2021), finansiranih od strane Vlade Kraljevine Norveške, Švicarske vlade i USAID-a;
 • Član Skupštine Vanjskotrgovinske komore BiH na mandatni period od 2010-2013.godine
 • Član komisije Vijeća ministara BiH za provođenje strategije integrisanog upravljanja granicom u BiH, potkomisija za zajedničku analizu rizika i međunarodnu saradnju, 2008.godina-predstavnik UINO BiH;
 • Predsjednik Upravnog odbora Fondacije za stipendiranje učesnika i studenata ”Idriz Jakupović” od 2014.godine.
 • Član rukovodstva italijanske Konfederacije evropskih udruženja profesionalaca i kompanija čije sjedište je u Rimu (AEPI) za mandatni period 2021-2025.

 

Literatura

 •  VAŽNIJE KNjIGE: ”Mikroekonomija”, univerzitetski udžbenik (koautori Stojanović, V., Baroš, Ž.), Panevropski univerzitet “APEIRON” Banja Luka, 2010; ”Carinski sistem Bosne i Hercegovine u procesu integracija u Evropsku uniju”, univerzitetski udžbenik (koautori Salić, M., Novaković, B.), Panevropski univerzitet “APEIRON” Banja Luka, 2009; Lukić S, Jakupović S, Lukić S.: ”Upravljanje projektima”, univerzitetski udžbenik, Panevropski univerzitet “APEIRON” Banja Luka, 2016; važniji radovi: Vujnović-Gligorić B., Jakupović S., Šupuković V. (2018): Ethics in Finance in Emerging Markets. In: Bian J., Çalıyurt K. (eds) Regulations and Applications of Ethics in Business Practice. Accounting, Finance, Sustainability, Governance & Fraud: Theory and Application. Springer, Singapore. (ISBN: 978-981-10-8060-9); Jakupović S., Šupuković V. (2017): Credit risk management in the secondary market for automotive parts in the Republic of Croatia. Zbornik radova (Journal of Economy and Business), Published by Faculty of Economics, University of Mostar: 133-147. (ISSN 1840-3255); Jakupović S., Novaković V. (2017): IOT - From new market opportunities and business model to security concern. Economy and Market Communication Review, Vol.VII, No.II, Banja Luka: 318-329. (ISSN 2232-8823/2232-9633); Jakupović S., Aleksić M., Novaković V. (2016): Contribution of CEFTA agreement to the development of CEFTA economies-example of Bosnia and Herzegovina. Economy and Market Communication Review, Vol.VI, No.II, Banja Luka: 8-17 (ISSN 2232-8823/2232-9633); Jakupović S., Šupuković V. (2017): Modeling of the general definition of the customs system. Faculty of Transport and Traffic Scineces Unversity of Zagreb: 151-157 (ISBN: 978-953-243-090-5); Host A., Jakupović S., Balaban N. (2014): Testing of macroeconomic capacities on NUTS III level – Croatia Case. Cemafi International, Nica, France, pp. 447-455, (ISBN: 978-2-9544508-4-1).