Naučnoistraživački rad

You are here

 

Naučnoistraživački rad

Naučno-istraživačka djelatnost na Univerzitetu obuhvata fundamentalna, aplikativna, razvojna i ekspertna istraživanja. Programom naučnih istraživanja koji se donosi svake kalendarske godine obezbjeđuju se i uslovi za uključivanje studenata i osposobljavanje naučnog podmlatka u naučni rad.

Naučne konferencije

Panevropski univerzitet je organizovao i finansirao više međunarodnih naučnih konferencija od kojih se pojedine održavaju svake godine kao stalni međunarodni naučni skupovi (Naučno-stručni skup “Informacione tehnologije za e-obrazovanje – IteO”, Međunarodna naučna konferencija o ekonomskom razvoju i životnom standardu - “EDASOL”; Međunarodna konferencija “Sportske nauke i zdravlje’’ itd) Saznajte više

Naučni časopisi

Pregled naučno-stručnih časopisa koje izdaje Univerzitet: Godišnjak fakulteta pravnih nauka, EMC-Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije, Časopis Sportske nauke i zdravlje, JITA- Journal of Information Tehnology and Applications, Časopis Quality of Life, Sestrinski žurnal- -Nursing Journal, TTTP - Traffic and Transport Theory and Practice...  Saznajte više

Naučnoistraživački projekti

Panevropski univerzitet učestvuje u više međunarodnih naučno-istraživačkih projekata, odnosno projekata Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srpske, ali i finansira naučno-istraživačku djelatost iz vlastitih izvora. Do sada su finansirani projekti u oblastima: ekologije, biodiverziteta i genetičkih modifikacija u biljnim proizvodima na području RS, dijabetične retinopatije, organske poljoprivredne proizvodnje, itd.  Saznajte više