Panevropski univerzitet "Apeiron" Banja Luka

You are here

Panevropski univerzitet "Apeiron" Banja Luka

Pravni osnov

Panevropski univerzitet "APEIRON" je obrazovno-naučna ustanova koja, u okviru svoje matične djelatnosti visokog obrazovanja, samostalno i/ili u saradnji sa inostranim partnerima obavlja osnovne akademske studije prvog ciklusa, specijalističke i master studije drugog ciklusa i doktorske studije trećeg ciklusa, programe cjeloživotnog učenja (life-long learning) i stalnog stručnog osposobljavanja i usavršavanja. Univerzitet takođe obavlja osnovna i primijenjena istraživanja u matičnim naučnim oblastima akreditovanih studijskih programa, kao i istraživanja koja su u funkciji razvoja obrazovne djelatnosti.

Univerzitet je upisan kao visokoškolska ustanova u sudskom registru Osnovnog suda u Banjoj Luci pod brojem: U/I 4847/05 te u registar visokoškolskih ustanova pri Ministarstvu za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske pod brojem 11-I/08. Panevropski univerzitet je akreditovana visokoškolska ustanova (Rješenje o akreditaciji br. 01.1.3.74/16 od dana 24.03.2016. godine donešeno od strane Agencije za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske).

· Puni naziv ustanove: Panevropski univerzitet "APEIRON" – za multidisciplinarne i virtuelne studije, Banja Luka.

· Sjedište: Vojvode Pere Krece br. 13, 78000 Banja Luka, RS/BiH.

· Mrežna adresa: www.apeiron-uni.eu

Sjedište univerziteta

Panevropski univerzitet je jedina visokoškolska ustanova koja institucionalno djeluje u oba BH entiteta i kojoj su studenti svih konstitutivnih naroda u BiH ukazali jednako povjerenje.

Sjedište Univerziteta je u Banjoj Luci, gdje je smješten studentski kampus kapaciteta 6.000 m2 zatvorenog prostora i 9.100 m2 okolnog uređenog zemljišta. U ovom prostoru, koji je opremljen sa najsavremenijom edukativnom opremom i učilima, računarskom i telekomunikacionom opremom, locirana su dva amfiteatra, više desetina učionica, kabineti za profesore, biblioteka i čitaonica, prostorije rektorata i uprave univerziteta, prostorije dekanata svih fakulteta, administrativne kancelarije i studentske službe Univerziteta, kabineti za bazične medicinske nauke i laboratorije za hemiju, fizikalnu hemiju, kliničku hemiju i biohemiju, Laboratorija za informaciono-komunikacione tehnologije i učenje na daljinu, dva kabineta za informatiku, Univerzitetska radio i televizija „APEIRON“. Prostor unutar učionica je organizovan tako da podstiče interaktivan rad studenata i nastavnika, a sve učionice su digitalizovane i opremljene za izvođenje studija učenja na daljinu sa standardnom ugrađenom opremom za tele-confrencing i video-streaming-om na internetu iz svake učionice (standardna oprema svake učionice je IP video-kamera, širokopojasni stacionarni mikrofon, multimedijani računar za akviziciju i digitalizaciju svih ulazno-izlaznih sadržaja u/iz učionice, projekcioni uređaj i projekcioni panel). Sva predavanja se snimaju, digitalizuju i katalogiziraju u informacionom sistemu učenja na daljinu, omogućavajući studentima da u bilo koje vrijeme i sa udaljenih lokacija pregledaju bilo koju nastavnu jedinicu.

Misija Panevropskog univerziteta

Obrazovna koncepcija na Panevropskom univerzitetu utemeljena je na evropskim i američkim standardima u sistemu ocjenjivanja, organizaciji studija, didaktičkim metodama i nastavnim planovima i programima. Praksa na Univerzitetu bazirana je na najboljim iskustvima i tradicijama američkih koledža i evropskih univerziteta sa primjenom svih principa iniciranih bolonjskim procesom reforme evropskog visokog školstva.

Panevropski univerzitet "APEIRON" svoju misiju zasniva na pretpostavkama da se društva u regionu jugoistočne i istočne Evrope, nalaze u procesu promjena, reformi i tranzicije prema građanskom demokratskom društvu, kojeg karakterišu parlamentarni pluralizam, pravna država, vladavina zakonitosti i tržišna privreda sa dominacijom privatnog vlasništva, te da je u vremenu tranzicije potrebno novo duboko znanje, novi pogled na svijet i drugačiji pristup ekonomiji, pravnom sistemu, zdravstvenoj zaštiti, disemenaciji informacija i sticanju znanja. U tim okvirima Panevropski univerzitet nastoji na sebe preuzeti odgovornost edukatora.

Sa sloganom "Univerzitet evropskih znanja", polazeći od iskustava socijalno i ekonomski uspješnih i tehnološki razvijenih zemalja, univerzitet nastoji da kroz proces studiranja i praktične obuke, primjenom savremenih obrazovnih standarda, kreira kadrove educirane u multidisciplinarnim područjima sa operativnim znanjima i sa fokusom na razvoj kreativnih sposobnosti studenata. Naša društvena misija je dakle da obrazujemo buduće lidere sposobne da kreiraju održivu društvenu, ekonomsku i tehnološku strategiju države, te da vrednujemo ljudske resurse koji će uspješno da kvalifikuju mladu akademsku generaciju da se suoči sa svojim građanskim i ekonomskim okruženjem i izazovima budućnosti.

Studijski programi na Panevropskom univerzitetu su usmjereni ka sticanju znanja koje će kvalifikovati studente za poslove u visokotehnologiziranom okruženju za koje se traži razumjevanje procesa i sposobnosti upravljanja sistemima koji posjeduju "meta" inteligenciju, ali takođe i inicijativnost, preduzetništvo, sposobnost psihološke evaluacije saradnika i orkestriranja radnih grupa i timova, sposobnosti donošenja odluka u deficitu vremena, sposobnost daljeg cjeloživotnog učenja, sposobnost fokusiranja relevantnih informacija u okruženjima informacionog obilja i informacionog zagađenja, sposobnost procesiranja više simultanih poslova i sposobnost kreativne integracije znanja i prakse.

Za potrebe obrazovanja i naučno-istraživačkog razvoja angažovani su kadrovi sa naučnim dignitetom čiji je koeficijent kompetentnosti korespondentan njihovom znanju, sposobnosti i spremnosti da preuzmu rizik i odgovornost za sopstveni život i za obnovu svoje lokalne i globalne zajednice transformišući te zajednice u "društvo znanja" (society of knowledge) i "društvo učenja" (society of learning).

Univerzitet u svojoj praksi primjenjuje i principe cjeloživotnog učenja (life-long learning) i ostvarivanja demokratskog prava na učenje i obrazovanje, promociju evropske transparentnosti studija i mobilnosti studenata i profesora, promociju "evropske dimenzije" (vrijednosti ujedinjene Europe) u visokom obrazovanju, uspostavljanje evropskog sistema osiguranja kvaliteta visokog obrazovanja i sistema upravljanja, kontrole i evaluacije kvalitetom, principe obrazovanja orjentisanog ka studentu (student-centred education), javnost, transparentnost i kumuliranje svih oblika rada u sistemu ocjenjivanja i evaluiranja znanja i postignuća studenata.

Svestrani razvoj i prožimanje istraživačkih i poslovnih funkcija Univerziteta predstavlja osnovu ostvarivanja univerziteta kao poslovnog, inkubacionog i "career guidance" centra.

Organizacija ustanove

Panevropski univerzitet je registrovan i organizovan kao integralni univerzitet. Organizacione jedinice Univerziteta nemaju status pravnog lica.

Kao organizacione jedinice za ostvarivanje obrazovnih naučno-istraživačkih i drugih edukativnih djelatnosti Panevropski univerzitet "APEIRON" na osnovnim studijama prvog ciklua, master studijama drugog ciklusa i doktorskim studijima trećeg ciklusa organizuje fakultete i/ili studijske programe, institute, katedre, odjeljenja (filijale) i strukovne akademije.

Organizacione jedinice u sastavu Panevropskog univerziteta "APEIRON":

Organizacione jedinice za ostvarivanje obrazovne i naučno-istraživačke djelatnosti:

 • Fakultet poslovne ekonomije (College of Modern Management) sa studijskim programima: (1) Preduzetnički menadžment, (2) Menadžment javne uprave, (3) Menadžment bankarstva, finansija i trgovine.
 • Fakultet pravnih nauka (Law College) sa studijskim programima: (1) Opšte-pravni studijski program, (2) Poslovno pravo.
 • Fakultet informacionih tehnologija (College of Information Tehnologies) sa studijskim programima: (1) Poslovna informatika, (2) Nastavnička informatika, (3) Računarska multimedija i grafika, (4) Inženjering informacionih tehnologija sa usmjerenjima (a) Programiranje i softversko inženjerstvo, (b) Računarska bezbjednost i zaštita informacija)
 • Fakultet zdravstvenih nauka (College of Health Sciences) sa studijskim programima: (1) Sestrinstvo, (2) Fizioterapija i radna terapija, (3) Sanitarni inženjering, (4) Menadžment u zdravstvu, (5) Medicinsko-laboratorijski inženjering.
 • Fakultet sportskih nauka (College of Sports Sciences) sa studijskim programima: (1) Sportski menadžment, (2) Sportski trening, (3) Pedagoško-nastavni studijski program u sportu, (5) Sport u ciljanim grupama.
 • Fakultet filoloških nauka (College of Philology) sa studijskim programima: (1) Ruski jezik, (2) Nastavno-prevodilački studijski program ruskog jezika.
 • Saobraćajni fakultet (College of Traffic Engeenering) sa studijskim programom (1) Drumski saobraćaj i transport.
 • Naučno-istraživački institut „APEIRON“
 • Strukovne akademije: - Računarska multimedijalna akademija »MATRIX«  - Biznis akademija

Organizacione jedinice za logistiku (rektorat, stručne službe),

Funkcionalne organizacione jedinice: Univerzitetska radio i televizija „APEIRON“; Laboratorija za informaciono - komunikacione tehnologije i učenje na daljinu; Biblioteka; Centar za izdavačku djelatnost; Centar za vođenje karijere; Centar za odnose sa javnošću; Sportski centar Univerziteta; Inovaciono-inkubacioni centar „APEIRON“ (u osnivanju)

Teritorijalne organizacione jedinice (sjedište ustanove u Banjoj Luci, odjeljenje u Bijeljini, odjeljenje u Novom Gradu, studijski centar u Beogradu)

Tipovi edukacije

Panevropski univerzitet organizuje studije kao:

 • Studije prvog ciklusa u trajanju od tri i četiri godine
 • Master studije drugog ciklusa u trajanju od jedne i dvije godine
 • Doktorske studije trećeg ciklua u trajanju od tri godine

U programima stručne edukacije Panevropski univerzitet organizuje:

 • Programe cjeloživotnog učenja (ishod svjedočanstva strukovnih akademija)
 • Programe stalnog stručnog osposobljavanja i usavršavanja (ishod svjedočanstva strukovnih akademija)

Obrazovne paradigme primijenjene na Univerzitetu

 • Dizajniran je fleksibilan sistem bolonjskih nivoa visokog obrazovanja i prenosa, odnosno, akumulacije kredit bodova;
 • U dizajnu studijskih programa, primjenjen je modularni princip izgradnje kurikuluma sa reinženjeringom tradicionalnih nastavnih programa i redefinisanjem nastavnih planova, čime studenti dobijaju multidimenzionalna znanja, multidisciplinarna znanja i interdisciplinarna znanja;
 • Predmetima zajedničkih osnova obezbjeđen je razvoj opštih generičkih kompetencija studenata paralelno sa akademsko-opšteobrazovnim, teorijsko-metodološkim, naučno-stručnim i stručno-aplikativnim tj. specijalističkim kompetencijama;
 • Izgrađen je integralni bolonjski univerzitet orjentisan prema studentu tzv. „Student centered university” sa sinergijom svih zajedničkih resursa uključujući i nastavne tj. obrazovne resurse, odnosno, univerzitet koji je ujedno i poslovni, inkubacioni i "career guidance" centar;
 • Uveden je nastavni proces baziran na integrisanom mješovitom modelu studija i učenja (blended learning) koji pretpostavlja sintezu kontaktne nastave, obrazovanja na daljinu i mobilnog obrazovanja, odnosno, sintezu različitih oblika isporuke nastavnih sadržaja i različitih nastavnih metoda poučavanja. Preferiraju se moderne interaktivne forme prenošenja znanja kao dijaloga i aktivne participacije studenata u pedagoškim radionicama u kojima student jednako otkriva koliko i preuzima od nastavnika koji je istovremeno i u ulozi predavača i u ulozi mentora. Primjenjuje se problemsko učenje (problem-based learning), simbiotsko učenje (symbiotic learning) i učenje bazirano na projektima (project based-learning).

Kvanifikatori – Univerzitet u brojkama

 • Na univerzitetu studira oko 3.000 studenata. Zaključno sa krajem 2018. godine diplomiralo je 3.706 studenta u četvorogodišnjem nivou studija, 197 studenata su uspješno završili master studije drugog ciklusa, odbranjena su 192 magistarska rada i 110 doktorskih disertacija. Na univerzitetu je angažovano 229 radnika (172 akademska radnika, 57 radnika u administraciji koji daju podršku ukupnom nastavno-naučnom procesu). Univerzitet je registrovan i kao izdavačka kuća i treći je izdavač u Republici Srpskoj sa oko 200 vlastitih udžbeničkih izdanja. Naučno-istraživačka djelatnost se obavlja pri Naučnoistraživačkom institutu „APEIRON“ koji je registrovan kao samostalna organizaciona jedinica u sastavu univerzita. Rješenjem Ministarstva nauke i tehnologije u Banjoj Luci broj 06/6-040/050-3/08 od 11.03.2008. godine Naučno-istraživački institut dobio je odobrenje za rad i upisan u knjigu registra naučnoistraživačkih ustanova.
 • Univerzitet je zaključio više ugovora o akademskoj, naučno-tehničkoj i poslovnoj saradnji sa visokoškolskim ustanovama iz Hrvatske, Srbije, BiH, Italije, Njemačke, Rusije kao i sa velikim brojem kompanija iz BiH i inostranstva.