AKADEMIK PROF. DR ESAD JAKUPOVIĆ

You are here

AKADEMIK PROF. DR ESAD JAKUPOVIĆ

JAKUPOVIĆ ESAD, fizičar, profesor emeritus (21. septembar 1950, Ćela, Prijedor). Srednju školu je završio u Prijedoru. Diplomirao je na Fakultetu industrijske pedagogije (smjer fizika) u Rijeci 1975. godine. Postdiplomske studije završio je 1984. na Fakultetu Polјoprivrednih znanosti Sveučilišta u Zagrebu odbranom magistarske teze Utrošak energije u transportu. Doktorsku disertaciju Metodologija energijske bilanse za biomasu odbranio je 1991. na Fakultetu strojarstva Univerziteta u Ljublјani. U zvanje docenta biran je 1991. na Univerzitetu u Banjoj Luci, varednog profesora 1996. Na Univerzitetu u Sarajevu i redovnog profesora 1999. godine na Univerzitetu u Bihaću.

Po završetku studija, zaposlio se kao profesor fizike u Srednjoškolskom centru u Prijedoru, a u jednom mandatu bio je direktor Srednje upravne škole u Prijedoru. Jedno vrijeme radio je i na Pedagoškoj akademiji Univerziteta u Banjoj Luci, Odsjek za matematiku i fiziku.

U periodu 1992−1996. radio je u Ministarstvu obrazovanja nauke i kulture Pokrajine Bavarska u Minhenu (Nјemačka), a potom na Mašinskom fakultetu u Zenici Univerziteta u Sarajevu, kao profesor fizike i šef Odsjeka za matematiku i fiziku. Takođe, izvodio je nastavu i na Fakultetu elektrotehnike i mašinstva Univerziteta u Tuzli, Mašinskom fakultetu u Bihaću, Pedagoškom fakultetu u Bihaću, Prirodno-matematičkom fakultetu u Tuzli.

Bio je ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Unsko-sanskog kantona u Bihaću (1997−1999), a potom rektor Univerziteta u Bihaću (1999−2002). Predavao je predmete Matematika i i Poslovna i i finansijska matematika na Fakultetu poslovne ekonomije u Banjoj Luci, a jedno vrijeme obavlјao je i dužnost prodekana za nastavu. Od 2005. godine zaposlen je na Panevropskom univerzitetu „Apeiron“ u Banjoj Luci kao redovan profesor na predmetima Fizika i biofizika, Matematika, te Poslovna i finansijska matematika. Na istom Univerzitetu, u periodu 2005−2014, bio je na dužnosti prorektora za nastavu, te zamjenik predsjednika za postdiplomski i doktorski studij obavlјao je u periodu 2005-2014. Funkciju rektora Panevropskog univerziteta „Apeiron“ obavlјao je 2014−2018. godine.

Nјegov naučnoistraživački rad prvenstveno je usmjeren na matematičko modeliranje tehnoloških procesa, analiziranje energetskih bilansa pri proizvodnji biomase, analiziranje dielektričnih i apsorpcionih molekulskih kristala i na alternativne izvore energije. Učestvovao je u realizaciji projekata Energetski potencijal vjetra i Provodne i optičke karakteristike nanodimenzionih kristalnih uzoraka. Objavio je niz osvrta, komentara, recenzija i prikaza u časopisima i priručnicima.

Za dopisnog člana Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, u radnom sastavu, izabran je 4. decembra 2015. godine. Član je Akademijinog odbora za visoko obrazovanje. U zvanje profesora emeritusa izabran je 2018. godine.

  •  VAŽNIJE KNJIGE: Fizika, Sarajevo 1995; Fizika i biofizika (autor), Banja Luka 2008; Metodologija naučnoistraživačkog rada (koautor), Banja Luka 2014; Trigonometrija (autor), Banja Luka 2018.
  •  VAŽNIJI RADOVI: D. Lj. Mirjanić, S. Pelemiš, E. Jakupović, Nanotechnological materials in biomedicine, Proceedings NFMaHT- 2014 (2014) 140-143; N. Šikanjić, Z. Ž. Avramović, E. F. Jakupović, Implementation of the neural network algorithm in advanced databased, Journal of Information Technology and Applications, Vol. 8−2 (2018) 54−63; D. Mirjanić, D. Divnić, E. Jakupović, Lj. Glamočić, Situation and perspective of use of renewable energy sources in the Republic of Srpska, Proceedings 8th International Conference Economics and Management-Based on New Technologies, Vrnjačka Banja, Serbia (2018) 288−293.