ČEDOMIR SPASOJEVIĆ

You are here

ČEDOMIR SPASOJEVIĆ

ČEDOMIR SPASOJEVIĆ, rođen je 1978. godine u Banjoj Luci. Gimnaziju je završio u Banjoj Luci 1996. godine. Osnovne studije završio je na Ekonomskom fakultetu u Banjoj Luci 2002. godine - fakultetska diploma sa smjera finansijski menadžment.

U periodu 2001-2002. godina radio je u Balkan Investment Bank a.d. Banja Luka na sledećim pozicijama: referenta u finansijama. U periodu 2002-2009. godina radio je u Metromedia d.o.o. Banja Luka na poziciji finansijski direktor. U periodu od 2007. godine do danas obavlja funkciju direktora privrednog društva Finwelt d.o.o. Banja Luka. Unutar privrednog društva Finwelt d.o.o., pored poslova direktora, najviše je fokusiran na poslove iz oblasti računovodstva, poreskog savjetovanja, poslovnog savjetovanja, ekonomsko-finansijskih vještačenja i procjenjivanja imovine i kapitala privrednih društava.

Pred Komisijom za hartije od vrijednosti je 2007. godine stekao zvanje Investicionog menadžera. Od 2009. godine posjeduje licencu Sertifikovanog računovođe, pri Savezu računovođa i revizora RS. Od 2011. godine posjeduje zvanje vještaka ekonomske struke, imenovan od strane Ministarstva pravde RS. Zvanje Ovlašćenog procjenjivača, koji daje Udruženje ovlašćenih procjenjivača u BiH je stekao 2011. godine.

Zvanje Sertifikovanog forenzičkog računovođe, koje daje Savez računovođa i revizora RS, je stekao 2013. godine.

Među prvima u RS je 2018. godine od strane Ministarstva finansija RS stekao licencu Poreskog savjetnika.