Prof. dr ZORICA DRLJAČA

You are here

Prof. dr ZORICA DRLJAČA

ZORICA DLJAČA, dipl. pravnik, vanredni profesor ( 13.06. 1961, Jasenica, opština Bosanska Krupa).Srednju školu (gimnaziju) završila u Bosanskoj Krupi. Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjaluci ( 1983. prvi stepen, 1992. drugi stepen).Pložila pravosudni ispit 2001. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjaluci, završila specijalistički studij na smjeru Javne finansije i finansijsko pravo 2006. odbranom teze Reforma indirektnih poreza u Bosni i Hercegovini.

Na Fakultetu pravnih nauka Panevropskog univerziteta Apeiron u Banjaluci 2008. završila magistarski studij odbranom teze Pravni aspekti poreskog sistema u Bosni i Hercegovini. Doktorsku disertaciju Poreski sistem u Bosni i Hercegovini odbranila 2010. na Fakultetu pravnih nauka Panevropskog univerziteta Apeiron u Banjaluci i stekla akademsko zvanje doktor nauka iz prava. Na Panevropskom univerzitetu Apeiron u Banjaluci je birana u zvanje docenta 2011. i vanrednog profesora 2016.

Radila je u više institucija na razlčitim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini: opštinska uprava opštine Bosanska Krupa (od 1984. do 1993); Ministarstvo unutrašnjih poslova (1993 do 2002); Agencija za državnu upravu Republike Srpske (2002. do 2005. ); Uprava za indirektno oporezivanje BiH ( 2005. do 2009.); Agencija za razvoj visokog obrazovanja i obezbjeđivanje kvaliteta BiH ( 2009. do 2014.), dok od 2015.obavlja djelatnost advokata sa sjedištem advokatske kancelarije u Banjaluci. Radila je na mnogim zakonskim projektima iz oblasti javne uprave, visokog obrazovanja, poreza, carina i unutrašnjih poslova.

  •  VAŽNIJE KNJIGE: Drljača, Z: „Hartije od vrijednosti i ugovori robnog prometa“, univerzitetski udžbenik, Panevropski univerzitet Apeiron Banjaluka, 2015; Drljača, Z: „Finansijsko i poresko pravo“, univerzitetski udžbenik, Univerzitet za poslovne studije Banjaluka, 2016; Javne finansije i finansijsko pravo, univerzitetski udžbenik, Pravni fakultet PIM Univerzitet Istočno Sarajevo, 2018.
  •  VAŽNIJI RADOVI: Drljača, Z. (2017) Zahtjevi principa zaknitosti u oblasti poreza, Godišnjak Fakultet pravnih nauka, Univerzitet Apeiron, Banja Luka , godina VII, knjiga 7, str. 205 do 215, (ISSN 2232 9668, udk 34, DOI:10.7251/6FP1707205D); Drljača, Z. (2018) Neki aspekti prava prava poreskih obveznika u svjetlu poreskih reformi,Godišnjak Fakultet pravnih nauka, Univerzitet Apeiron, Banja Luka, godina VIII, knjiga 8, 2018, str.169 do 181. (ISSN 2232 9668, UDK 34, DOI:10.7251/6FP1808169D); Drljača, Z.,Maričić, G. (2015) Osnovni elementi regulacije bankarskog sistema Republike Srpske sa osvrtom na ulogu Agencije za bankarstvo Republike Srpske, Zbornik radova XII tradicionalni Međunarodni naučni skup „ Pravnički dani prof. dr Slavko Carić“, Univerzitet Privredna akademija Novi Sad, str. 45 do 58, ( ISBN 978-86-6019-058-3); Drljača, Z: Infrastruktura tržišta kapitala Republike Srpske,Časopis Godišnjak Fakulteta pravnih nauka,Univerzitet Apeiron Banja Luka, godina 6, knjiga 6, str. 209 do 225. (ISSN 2232 9668, udk 34, DOI: 10.7251/6FP 16209D); Drljača, Z. (2014)Finansijski lizing i finansijeri lizing aranžmana s osvrtom na zakonska rješenja u Republici Srpskoj, Časopis za poslovnu teoriju i praksu, br.,11-12, str. 273-283, Univerzitet za poslovne studije Banja Luka, (ISSN 2232-8157, UDK 336.273+336.14(497.6RS), DOI:10.7251/POS1412273D); Drljača, Z., Đokić, M. (2016). Neki aspekti sprečavanja korupcije na tržištu kapitala Republike Srpske, Zbornik radova XIII tradicionalni Međunarodni naučni skup „ Pravnički dani prof. dr Slavko Carić“, Univerzitet Privredna akademija Novi Sad, str. 123 do 132, (ISBN 978-86-6019-066-8); Drljača, Z. (2012) Specifičnosti poreskog postupka kao posebne vrste upravnog postupka,Moderna uprava -časopis za upravnu teoriju i praksu, broj 7-8, str. 121-132. Banja Luka, Agencija za državnu upravu Republike Srpske, ( ISSN 1840-2283);Drljača, Z. (2012).

Član je Odbora za visoko obrazovanje u Akademiji nauka i umjetnosti Republike Srpske, član Komisije za polaganje stručnog ispita za rad u organima uprave Republike Srpske, te član komisija za provođenje procedure zapošljavanja državnih službenika kod Agencije za državnu upravu Republike Srpske i Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine.