Doc. dr Gordan Bajić

You are here

Doc. dr Gordan Bajić

Prof. dr Gordan Bajić, doktor fizioterapije rođen je 20. januara 1980. godine u mestu Doboj (opština Doboj), od oca Zlatomira i maj¬ke Stane, devojačko Ćelić. Osnovnu školu završio je u Stanarima, sve razrede sa odličnim uspehom.
Srednju medicinsku školu završio je u Banjoj Luci, takođe sa odličnim uspehom, školske 1998/99. godinu, sa zvanjem fizioterapeutski tehničar. Iste godine upisuje Višu fizioterapeutsku školu na Univerzitetu Crne Gore u Igalu. Završava je 2002. godine u zvanju viši fizioterapeutski tehničar.
Po završetku Više fizioterapeutske škole upisuje studije na Fakultetu primenjene fizioterapije takođe na Univerzitetu Crne Gore u Igalu. Završava ih 2006. godine i dobija zvanje bečelor (bachelor) primenjene fizioterapije. 
U akademskoj 2006/2007. godini upisuje specijalističke studije na Panevropskom univerzitetu APEIRON Banja Luka i završava ih 2008. godine dobivši zvanje diplomirani fizioterapeut – specijalista fizikalne i radne terapije.

Diplomski/specijalistički rad odbranio je 28. novembra 2008. godine (mentor na radu je bio ugledni prof. dr Stevan Jović, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu).
Na magistarske studije na Fakultetu zdravstvenih nauka Univerziteta APEIRON upisao se akademske 2008/2009. godine. Magistarske studije završio je u predviđenom roku i magistrirao 2011. godine. Magistarski rad pod nazivom „Proprioceptivni trening u kineziterapiji artroze zgloba koljena” odbranio je 15. jula 2011. godine (mentor je i ovom prilikom bio prof. dr Stevan Jović, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu).
Završetkom magistarskih studija na Panevropskom univerzitetu APEIRON Banja Luka dobija zvanje: magistar zdravstvene njege u oblasti fizioterapije i radne terapije.
U to¬ku magistarskih stu¬di¬ja bio je angažovan u radu sa studentima, kada je bio izabran na mesto stručnog saradnika za praktičnu nastavu na Fakultetu zdarvstvenih nauka Panevropskog univerziteta APEIRON (u periodu od 1. novembra 2006. do 14. septembra 2009. Godine).

Potom kandidat docent dr Gordan Bajić upisuje doktorske studije na Fakultetu zdravstvenih nauka Panevropskog univerziteta APEIRON. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Procjena uspješnosti rehabilitacionog tretmana kod hemiplegičnih pacijenata nakon CVI praćena preko specifičnih testova funkcionalne sposobnosti, motorike i kognicije” odbranio je 11. novembra 2015. godine (pri čemu je i ovom prilikom mentor bio prof. emeritus dr Stevan Jović). Odbranom doktorske disertacije dobio je zvanje doktora zdravstvenih nauka u oblasti fizioterapije i radne terapije.
Kao student doktorskih studija sve vreme je radio sa studentima, angažovan na mestu asistenta, a potom višeg asistenta na Fakultetu zdravstvenih nauka Panevropskog univerziteta APEIRON. Za asistenta za UNO (užu naučnu oblast) Sportske i rehabilitacione nauke na Fakultetu zdravstvenih nauka Panevropskog univerziteta APEIRON izabran je 15. septembra 2009. godine. U tom svojstvu je radio do 28. septembra 2011. godine, 
Za višeg asistenta za UNO (užu naučnu oblast) Sportske i rehabilitacione nauke na Panevropskom univerzitetu APEIRON izabran je 29. septembra 2011. godine i u tom zvanju ostaje do 16. decembra 2015. godine.

Za docenta Fakulteta zdravstvenih nauka Panevropskog univerziteta APEIRON, za UNO (užu naučnu oblast) Sportske i rehabilitacione nauke, izabran je 17. decembra 2015. godine. 
U zvanje vanrednog profesora Fakulteta zdravstvenih nauka Panevropskog univerziteta APEIRON ,Gordan Bajić je imenovan u .decembru 2020.godine.
Na istom Fakultetu izabran je 2016. godine za prodekana za nastavu.
Državljanin je Bosne i Hercegovine, neosuđivan. 
Govori njemački i engleski jezik. 

NAUČNI I STRUČNI RADOVI KANDIDATA
 
Prof.dr Gordan Bajić je do sada objavio:  38 naučna i stručna rada, i to: 
6 radova u međunarodnim naučnim časopisima,
15 radova u domaćim naučnim i stručnim časopisima sa recenzijom,
8 radova saopštio je na međunarodnim skupovima održanim u inostranstvu (Srbija, Južna Afrika) i 
9 na naučnim i stručnim skupovima održanim u Bosni i Hercegovini i objavljenim u zbornicima radova skupova.
Kao rukovodilac, autor, koautor ili saradnik učestvovao u izradi 3 studije.
Do sada je objavio, 2 univerzitetska udžbenika i 5 univerzitetskih priručnika – skripti za internu upotrebu Fakulteta zdravstvenih nauka Panevropskog univerziteta APEIRON.