DUŠKO PRERADOVIĆ

You are here

DUŠKO PRERADOVIĆ

DUŠKO Preradović, rođen je 1974. godine u Banjoj Luci. Elektro-tehničku školu završio je u Banjoj Luci 1993. godine. Osnovne studije završio je na Ekonomskom fakultetu u Banjoj Luci 2001. godine - fakultetska diploma sa smjera finansijski menadžment.

U periodu 2001-2007. godina radio je u Balkan Investment Bank a.d. Banja Luka na sledećim pozicijama: kreditni referent, rukovodilac kreditne službe i direktor kreditnog sektora. U periodu 2007-2011. godina radio je u HYPO Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka na poziciji voditelj odjela Kreditna administracija.

U periodu 2011-2016. godina radio je u Sberbank a.d. Banja Luka na poziciji rukovodilac odjeljenja Administracija kredita i dokumentarnih poslova.

Od 2016. radi u privrednom društvu Finwelt d.o.o. Banja Luka na poslovima ekonomsko-finansijskih vještačenja, procjenjivanja imovine i kapitala privrednih društava, izrade brznis planova, studija izvodljivosti i drugih poslova iz domena poslovanja društva. Pred Komisijom za hartije od vrijednosti je 2007. godine stekao zvanje Investicionog menadžera.

Od 2015. godine posjeduje zvanje vještaka ekonomske struke, imenovan od strane Ministarstva pravde RS.

Zvanje Ovlašćenog procjenjivača, koji daje Udruženje ovlašćenih procjenjivača u BiH je stekao 2017. godine.