PROF. DR BOGDANA GLIGORIĆ

You are here

PROF. DR BOGDANA GLIGORIĆ

BOGDANA GLIGORIĆ, ekonomista, vanredni profesor (09. novembar 1959, Gradiška). Srednju ekonomsku školu završava u Banja Luci 1982, nakon čega upisuje Ekonomski fakultet u Banja Luci, koji završava 1982. godine.

Magistarski studij završava 1986. godine u Osijeku. Zvanje Doktor ekonomskih nauka stiče na Panevropskom univerzitetu Apeiron 2006 godine. U svojoj bogatoj karijeri obavlja razne funkcije od kojih se izdvaja Rukovodilac privredno računovodstvenog sektora Autoprevoz Banja Luka, zatim Referent za spoljnotrgovinsko poslovane u preduzeću Krajinatrans Banja Luka.

Takođe obavlja funkciju Šefa računovodstva i finansijski direktor u Balkan Investment Bank a.d. Banja Luka. Posebno se izdvajaju funkcije Direktora kompanije SO komerc Banja Luka kao i LT Gospodarska banka filijala Banja Luka. Autor je brojnih knjiga, udžbenika i radova.

VAŽNIJE KNjIGE: Poslovne finansije (2007), Imaš novac-nemaš ideju, PEU Apeiron, Banjaluka, 2008., Koautor udžbenika: Menadžment rizika, PEU Apeiron, Banjaluka, 2009. Koautor udžbenika: Teorija i analiza bilansa, PEU Apeiron, Banjaluka, 2011., Koautor udžbenika: Bankarski marketing, PEU Apeiron, Banjaluka, 2012. Koautor udžbenika: Osnove računovodstva, PEU Apeiron Banjaluka, 2015., Autor udžbenika: Finansijski menadžment, PEU Apeiron Banjaluka, 2018. Koautor udžbenika: Upravljačko računovodstvo, PEU Apeiron, Banjaluka, 2019.

  •  VAŽNIJI RADOVI: Imunizacija investicionog portfelja, Tranzicija, Vol 12. No25-26, januar 2011 (dr Bogdana Vujnović-Gligorić i mr Biljana Savić); Upravljanje odnosima sa korisnicima bankarskih usluga, EMC Review, Apeiron, Banjaluka, 12/2011; Banović. M. i Vujnović-Gligorić.B., Bankarska analiza predviđanja ponašanja klijenata, EMC Review, Apeiron, Banjaluka, 12/2011; Bogdana Vujnović-Gligorić, Ramiz Kikanović, Fakulteta za poslovne in upravne vede Novo Mesto, Advantages and Pitfalls of Financial Liberalisation in Developing Countries, 29-30.03.2012., Menarodna znanstvena konferenca „Globalisation Challenges and the social-economic environment of the EU; Bogdana Vujnović, Sanel Jakupović, ”Contemporary models of funding international scientific-research activities”, Kijev VIII Scientific Conference "International scientific and technical cooperation:principles, mechanisms, efficiency" March, 15-16th 2012, NTUU “KPI”, Kyiv, Ukraine; Bogdana Vujnović-Gligorić, Sanel Jakupović i Radenka Grgić, Labor inclusion of middle-aged women in Bosnia and Herzegovina- Radna inkluzija zena srednjih godina, International Balkan Countries Women and Business Conference, Banjaluka, 2012.g.; Bogdana Vujnović – Gligorić i Milanka Aleksić, Uloga i značaj rezervi s aspekta likvidnosti i sigurnosti društva, Poslovni konsultant, Tuzla, 12/2012.g.; Bogdana Vujnović-Gligorić, Ramiz Kikanović, Budžetiranje gotovinskih tokova, Poslovni konsultant, Tuzla, 2/201; Međunarodan konferencija USPON 2013, Valjevo SRBIJA. Legalizacija aktivnosti romske populacije na sakupljanju sekundarnih sirovina, Poslovni fakultet Valjevo, Univerzitet Sigidunum, I naučna konferencija USPON, 2013, novembar 2013 (Bogdana V.G. i Erdin Hasanbegović); Bogdana Vujnović -Gligorić i Pecikoza Uticaj finansijske liberalizacije na budžer RS, EMC Review br.II, decembar 2013.,; Bogdana Vujnović – Gligorić, Sanel Jakupović i Nataša Zrilić, Bosnia and Hercegovina in the process of finacial liberalization, Ekonomski Fakultet Rijeka,17.04.2013.god.; Uloga i značaj forenzičkog računovodstva u otkrivanju finansijskih prevara Milanka Aleksić, Bogdana Vujnović-Gligorić, Nina Uremović EMC Review , Vol V, br. II, decembar 2015.; Mogući efekti potencijalnog smanjenja rokova dospijeća trezorskih zapisa u RS. Gligorić-Vujnović, B., Banović, M. i Figurek, A., EMC Review, decembar 2016; Mogućnosti za povećanje javnih prihoda od oporezivanja elektronske trgovine u BiH, Gligorić-Vujnović, B., Kojić, V. i Šoja, T., 2016; Koautor: Vujnović-Gligorić B., Jakupović S., Šupuković V. (2018) Ethics in Finance in Emerging Markets. In: Bian J., Çalıyurt K. (eds) Regulations and Applications of Ethics in Business Practice.
  •  UČEŠĆE U NAUČNIM PROJEKTIMA/KONFERENCIJAMA: Project INTERREG “Development and promotion of local systems to support innovative S.M.E. in Albania, Bosnia and Serbia“, Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća u saradnji sa Univerzitetom u Bolonji, 2007.; Ministarstvo prosvjete i kulture RS i Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća Republike Srpske: Obuka profesora za uvođenje kreativnih radionica u oblast preduzetništva, 2007. (skup na Tjentištu i u Bijeljini).; Međunarodni press centar, Banjaluka, 31.10.2008.; Javno predavanje Vanjska trgovina u zemljama Jugoistočne Evrope i na Balkanu; uvodničari: Zdravko Todorovic, Bogdana Vujnović - Gligorić i Goran Radivojac; Savjetovanje na Vlašiću 2009 na temu: Mjere za ublaž.globalne ek.krize na ekonomiju BiH Naučni skup „Perspektive ekonomskog razvoja BiH“, IBCollege, Bosanska Krupa, 19.06.10.; Privredna komora FBiH: Obuka članova nadzornih odbora za potrebe licenciranja, Vitez, 17-18.06.2011.: ; Međunarodnu konferenciju o dostignućima u održivom razvoju (ICASUS) Održivi razvoj i očuvanje biodiverziteta, Apeiron Banjaluka, 13-14.05.2011.; I Međunarodna konferencija sportske nauke i zdravlje, Apeiron Banjaluka, 25.03.2011.godine; I Međunarodna konferencija, Razvoj zemalja regiona Zapadnog Balkana i uticaj stranih investicija u procesu pridruživanja EU-i, 23.-24.09.2011.; Naučni skup POWERCOMM-Moć komunikacije 2012, Elit College, Beograd i PEU Apeiron Banjaluka, maj, 2012.; Međunarodna konferencija EDASOL, Uticaj finansijske liberalizacije na budžer RS, oktobar 2013.g.; Međunarodna konferencija EDASOL,2014., Apeiron, Banjaluka; Međunarodna konferencija EDASOL,2015., Apeiron, Banjaluka.; Međunarodna konferencija EDASOL,2016., Apeiron, Banjaluka; Međunarodna konferencija EDASOL,2017., Apeiron, Banjaluka; Međunarodna konferencija EDASOL,2018., Apeiron, Banjaluka.