PROF. DR BRANKO LATINOVIĆ

You are here

PROF. DR BRANKO LATINOVIĆ

BRANKO LATINOVIĆ, redovni profesor, rođen je 28.4.1956. godine u Prijedoru, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Banjaluci 1980. godine. Na istom fakultetu magistrirao je 1994. godine - smjer Poslovna informatika (Magistarski rad: "Razvoj ekspertnog sistema za podršku odlučivanja", a doktorirao 1997. godine (Doktorska disertacija: "Ekonomski efekti primjene ekspertnih sistema u bankarstvu").

Od 1980. do 1990. godine radio je u Privrednoj banci Sarajevo u Službi za elektronsku obradu podataka na poslovima od programera i sistem-analitičara, do rukovodioca Službe za obradu podataka.

Kao suvlasnik 1990. godine formirao je privatno preduzeće za informacioni inženjering "Media Pro" Prijedor, gdje je narednih godina obavljao posao direktora istog preduzeća.

2001. godine izabran je za docenta za predmet "Informatika" i stalno je zaposlen na Tehnološkom fakultetu banjalučkog Univerziteta.

2004. Godine izabran je za vanrednog profesora za predmet "Informatika", na Tehnološkom fakultetu banjalučkog Univerziteta.

2007. godine na Panevropskom univerzitetu u Apeiron u Banjaluci izabran je za redovnog profesora iz užih naučnih oblasti "Informacione tehnologije", "Informacioni sistemi" i "Elektronsko poslovanje" i imenovan za dekana na Fakultetu informacionih tehnologija.

Koristi se aktivno engleskim i njemačkim jezikom.

KNJIGE: B. Latinović: Kompjuterska tehnologija, Udžbenik, Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, Banjaluka, 2000. Godine; K. Bošnjak i B. Latinović: Informatika, Univerzitetski udžbenik, Narodna  i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, Banjaluka, 2004. Godine; B. Latinović: Informacioni sistemi, Univerzitetski udžbenik, Panevropski univerzitet APEIRON, Banjaluka, 2006. Godine; B. Latinović: Ekspertni sistemi, Univerzitetski udžbenik, Panevropski univerzitet APEIRON, Banjaluka, 2006. Godine; B. Latinović: Elektronsko poslovanje, Univerzitetski udžbenik, Panevropski univerzitet APEIRON, Banjaluka, 2007. godine.;B. Latinović: Informacione tehnologije, Univerzitetski udžbenik, Panevropski univerzitet APEIRON, Banjaluka, 2007. Godine;B. Latinović: Osnovi informatike, Univerzitetski udžbenik, FIMEK, Novi Sad, 2009. Godine; B. Latinović i N.Smailović: PRINCIPI INFORMATIKE, Univerzitetski udžbenik, Panevropski univerzitet APEIRON, Banjaluka, 2011. godine.

NAUČNI RADOVI: Drljača D., Latinović B., Using TELOS for the planning of the information system audit, IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 294 (2017) 012022 doi:10.1088/1757-899X/294/1/012022; Damjanović B., ,Latinović B., Mikić Đ., AUTENTIFIKOVANA ENKRIPCIJA KORIŠĆENJEM CCM I GCM NAČINA RADA, ITeO 2018 International conference, Pan European University APEIRON Banjaluka, 9/2018.;Drljača D., Latinović B., NIDES AS AN IS AUDIT TOOL, 6th International Conference on Applied Sciences (ICAS 2018), Banja Luka, BiH, 9-11.5.2018.;Džakula I., Latinović B., Drljača D., THE IMPORTANCE OF USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR CONFIGURING THE AIR TRAFFIC ROUTES, 6th International Conference on Applied Sciences (ICAS 2019), Hunedoara, Romania, 5/2019.; Drljača, D. Strarčević, D. Latinović, B.. USING OF IT AUDIT TO MANAGE RISKS IN THE PUBLIC ADMINISTRATION INFORMATION SYSTEMS FOR INCREASED ORGANISATIONAL INTEROPERABILITY, 6th International Conference on Applied Sciences ICAS 2019, Hunedoara, Romania,5/2019.