PROF. DR MIRJANA LANDIKA

You are here

PROF. DR MIRJANA LANDIKA

LANDIKA, Mirjana, vanredni profesor (13. decembar 1974, Gradiška). Na Ekonomskom fakultetu u Brčkom diplomirala je 2005. godine, na Ekonomskom fakultetu u Banjoj Luci magistrirala 2006. odbranom rada Kvantitativni modeli u funkciji programiranja parametara poslovnog uspjeha preduzeća u oblasti trgovine, i na istom doktorirala 2010. odbranom teze Kvantitativni modeli u funkciji usklađivanja upravljačke vizije i realnosti.

Član Savjeta za provođenje Povelje o unapređenju nauke, obrazovanja, uslova studiranja i ukupnih odnosa na univerzitetima Republike Srpske, 2013. godine.

Član Upravnog odbora Panevropskog univerziteta „Apeiron“ Banja Luka od 2017.godine. Autor je ili koautor četiriju stručnih knjiga, koje se koriste kao univerzitetski udžbenici, te više naučnih i stručnih radova.

VAŽNIJI RADOVI: Statistička logistika u funkciji biznis strategije, Ekonomika preduzetništva, broj: 4/2004, str. 221 – 223 (Beograd, 2004); Ekonometrijska evaluacija menadžerskog koncepta prometnog miksa, Lider, broj: 11 – 12. (Banja Luka, 2006); Kvantitativni aspekti menadžerske racionalnosti preduzeća u oblasti upravljanja zalihama prehrambenih proizvoda, Journal of agricultural sciences, Vol.52, No1, pg. 75 – 83 (Beograd, 2007); Instrumentalizacija upravljačkog znanja u izboru optimalnih alternativa sa aspekta monetarnih posljedica (koautor), Sarajevo Business and Economics Review, Vol.33.april 2014, pg. 161 – 179 (Sarajevo, 2014);

Taktički menadžment u terminiranju poslovnih aktivnosti i optimizaciji vremenskih resursa (koautor), Jahorinski poslovni dani: preduzetništva, gastronomije i turizma, 5 – 9.mart 2013 (Jahorina, 2013); Statističko modeliranje optimalne strategije razvoja i unspređenja sistema kvaliteta internet trgovine zemalja u tranziciji (koautor), Sinteza 2016 (Beograd, 2016); Modeliranje interkorelacionih faktora kao platforme upravljanja kvalitetom hotelijerskog poslovanja u BiH (RS) (koautor), EDASOL 2016 (Banja Luka, 2016); Stohastčki aspekti kvaliteta usluga javnih preduzeća kao platforma pristupa globalnom ekonomskom sistemu (koautor), EMAN 2017 (Ljubljana, 2017); Simulacioni modeli u funkciji optimizacije strategijskog izbora inostranog tržišnog pozicioniranja (koautor), Znanje bez granica 2017 (Vrnjačka Banja, 2017).