Prof. dr Velibor Peulić

You are here

Prof. dr Velibor Peulić

VELIBOR PEULIĆ, Doktor nauka iz menadžmenta i biznisa, vanredni profesor (17. novembar 1970.). 1995 godine završava Vojno teničku akademiju u Beogradu i stiče zvanje Mastera tehničkih nauka a 2007 godine stiče zvanje Magistra menadžmenta nauka – oblast usluga na Privrednoj akademiji u Novom Sadu.

 Zvanje Doktor ekonomskih nauka stiče na Univerzitetu „ALFA“ Beograd 2011. godine.   U bogatoj karijeri obavlja različite funkcije od kojih se izdvaja direktor Aerocentar Krila Banja Luka zatim Licencirani predavač-trener  IRU Academy za programe, Direktor Asocijacijacije saobraćajnih inžinjera, tehničara i logističara Bosne i Hercegovine te Voditelj programa CPC (profesionalna certifikacija kompetencija  u drumskom prevozu) IRU VTK BiH.

Kao izabrani profesor visoke škole radi od 2011 god. na VŠ CEPS Kiseljak i VŠ LOGOS CENTAR Mostar a od 2011 godine počinje raditi na Panevropskom univerzitetu Apeiron kao profesor na Saobraćajnom fakultetu i Fakultetu poslovne ekonomije  u užim naučnim oblastima Menadžment i Logistika 

VAŽNIJE KNjIGE:   

 ”Upravljanje lancima snabdjevanja”, PU Apeiron, Banja Luka, 2016,Koautor udžbenika ”Špedicija“ PU Apeiron, Banja Luka, 2016, Koautor udžbenika ”Menadžment drumskog transporta”, Grafid d.o.o.,Banja Luka, koautor udžbenika ”Menadžment poslovne logistike i špedicije”, PU Apeiron, Banja Luka, 2013, „Menadžment drumskog prevoza“, Grafid, Banja Luka 2012 „LOGISTIKA”, Grafid, 2012 Banja Luka.  „Poznavanje robe”, Grafid 2012 Banja Luka. „Savremeni transportni sistemi”, Grafid 2012.Banja Luka,  SET knjiga komplet (Tahograf, Transport opasnih materija, Profesionalne kompetencije vozača, Menadžment drumskog transporta, Vezivanje tereta- siguran teret bezbedan transport, Logistika i drumski transport), Grafid, 2014, Banja Luka. „Siguran utovar-bezbjedan transport“  Grafid, 2014, „Transport opasnih  špedicija - drumski transport“. Banja Luka, Grafid, 2014, „Profesionalne kompetencije vozača“  Banja Luka Grafid, 2014