Edukacije

You are here

Edukacije 

Savjetovanje i tehnička priprema naučnih i stručnih radova za publikovanje u renomiranim publikacijama (zbornicima i časopisima) sa visokim indeksima citiranosti; izgradnja i jačanje kapaciteta ljudskih resursa preduzeća i organizacija; finansijski menadžment; bankarski menadžment; trgovinski menadžment; spoljna trgovina; preduzetnički menadžment; menadžment nevladinog sektora; izrada biznis planova; investicioni projekti; projekt menadžment; marketing strategije; digitalni marketing; pristupni i predpristupni fondovi EU i pristup ostalim donatorima u BiH;menadžment kvaliteta; reinženjering poslovnih procesa; poreski menadžment; organizovanje edukacija za sportske menadžere; organizovanje edukacija iz zdravstvenog menadžmenta i upravljanja zdravstvenim ustanovama; Life coching savjetovanja i edukacije; savjetovanje i edukacije iz agromenadžmenta; savjetovanje i edukacije iz turizma; ostale edukacije