Marketing i tržište

You are here

Marketing i tržište

Konsalting i savjetovanja iz oblasti marketinga i analize tržišta Institut pruža kroz usluge: izrada marketing planova i strategija, izrada planova promocije, izrada strategija ostvarivanja marketing ciljeva (strategija pozicioniranja; strategija diferenciranja; strategija brendiranja; strategija marketing miksa – proizvod, cijena, distribucija, promocija) te kroz ostale usluge istraživanja tržišta

Marketing planovi i marketing strategije

 Kreiranje i izrada marketing strategija i marketing planova preduzeća i organizacija;

Formulisanje marketing strategije podrazumijeva niz strateških odluka u domenu sprovođenja segmentacije tržišta, analize tržišta, SWOT analize, analize konkurencije te pozicioniranju ustanove na tržištu u odnosu na konkurenciju. Na osnovu izvršenih analiza potrebno je definisati marketing ciljeve i donijeti odluku o najoptimalnijoj kombinaciji instrumenata marketing miksa (proizvod, cijena, distribucija, promocija).

Srce savremenog strategijskog marketinga su segmentacija tržišta, ocjena i izbor ciljanog tržišnog segmenta te pozicioniranje i diferenciranje sa ciljem sticanja konkurentskih prednosti. Ovo je posebno značajno u realizaciji cilja jačanja ugleda organizacije u javnosti, odnosno, sticanje povoljnijeg imidža na određenim tržišnim segmentima.

Marketing plan treba da obuhvati minimalno sljedeće oblasti:

 •  Uvodni dio
 •  Opis organizacije
 •  Vizija i misija organizacije
 •  Organizacija
 •  Situaciona analiza;
 •  SWOT analiza;
 •  Marketing ciljevi;
 •  Strategije ostvarivanja marketing ciljeva
  • strategija pozicioniranja;
  • strategija diferenciranja;
  • strategija brendiranja;
  • strategija brendiranja;
 •  Marketing budžet
 •  Plan realizacije
 •  Kontrola sprovođenja plana

Ovaj sadržaj i metodologija izrade marketing plana fleksibilni su i ne može se definisati rigidno pravilo u kreiranju i izradi marketing plana. Fleksibilnost je osnovna pretpostavka izrade uspješnog marketing plana. Svaka organizacija je specifična, a u zavisnosti od toga stavlja se akcenat na pojedine elemente marketing plana i isti se prilagođavaju potrebama određene situacije. Metodologija izrade je samo polazna osnova koja se oblikuje i prilagođava potrebama i konkretnom zadatku.

 Vrste marketing planova

Prema predmetu obuhvata, marketing planovi mogu biti:

 •  strategijski marketing planovi (na nivou organizacija ili poslovnih jedinica)
 •  marketing plan za pojedinačne proizvode ili marke
 •  dugoročni (duže od pet godina)

Prema vremenskom periodu koji obuhvataju, marketing planove mogu biti:

 •  kratkoročni (do jedne godine)
 •  srednjeročni (od dvije do pet godina)
 •  marketing plan za pojedina tržišta ili tržišne segmente

Prema strategijskom fokusu marketing planovi mogu biti:

 •  strategijski (dugoročni i srednjoročni marketing planovi razvojnog karaktera)
 •  taktički (projektni marketing planovi; godišnji marketing plan)
 •  operativni (mjesečni, tromjesečni i polugodišnji marketing planovi)

Strategije ostvarivanja marketing ciljeva (pozicioniranje, diferenciranje, brendiranje)

 Strategija pozicioniranja

Pozicioniranje predstavlja način percepcije organizacije od strane pojedinca ili grupe u odnosu na konkurenciju. Pozicioniranje se ostvaruje kroz specifičnu ponudu i ukupan marketing miks, a sa ciljem zauzimanja značajne i jasno definisane pozicije u svijesti ciljnog korisnika usluge. Pozicionirannje je mjesto koje naše usluge zauzimaju u svijesti potrošača u odnosu na konkurenciju, a na osnovu svih relevantnih atributa te usluge.

Pozicioniranje uključuje najmanje sljedeće:

 •  Identifikacija i razvoj brenda – vrijednosti, imidž i očekivanja.
 •  Odluku o tržišnim segmentima na koja ćemo se fokusirati.
 •  Implementacija usvojenog koncepta pozicioniranja.

 Strategija diferenciranja

Diferenciranje je proces dizajniranja skupa značajnih razlika u cilju da se ponuda diferencira od ponude konkurencije. Pored strategija usmjeravanja na ciljane tržišne segmente, strategija diferenciranja je druga generička strategija.

Strategijom diferenciranja osigurava se natprosiječan prinos na kapital u grani jer se diferenciranjem stvara povoljnija odbrambena pozicija u odnosu na konkurenciju.

Ključ uspješnog diferenciranja je:

 •  razumijevanje potreba i preferencija ciljanog tržišta,
 •  privrženost svojim korisnicima usluga / kupcima,
 •  poznavanje strategije i sposobnosti za stalno inoviranje.

U uspješnom diferenciranju identitet organizacije ima veoma značajno mjesto. Identitet je način na koji organizacija pokušava da pozicionira sebe i svoje usluge. Da bi identitet funkcionisao, mora biti predstavljan kroz sva raspoloživa sredstva komunikacije i svaki kontakt sa brendom (katalozi, lifleti, dokumenti, društvene mreže...), odnosno, željenu poruku moraju odražavati simboli, boje, slogani, atmosfera, događaji.

 Strategija brendiranja

Brend je izraz kojim se nazivaju proizvodi i usluge vrhunskog kvaliteta. U svijesti korisnika usluge brend treba da kreira percepciju da na tržištu ne postoji ni jedan drugi proizvod, odnosno, usluga slična našoj. Takav brend korisnik usluge treba da zapamti kao nešto posebno. Izgradnja brenda je najznačajnija funkcija marketinga s obzirom da pozicija brenda presudno utiče na odluku o kupovini. Brendiranje je proces davanja snage brendu i zasniva se na stvaranju razlika kojom se naša usluga diferencira u odnosu na usluge konkurencije, na način da se korisnicima naših usluga pojasni i olakša donošenje odluke, uz istovremeno obezbjeđivanje vrijednosti za ustanovu.

Koncept brendinga čvrsto je povezan sa reputacijom organizacija. Proces izgradnje brenda može trajati decenijama i stvaraju se strpljivošću i istrajnošću u primjeni odgovarajućeg marekting koncepta

Kada se utvrde najznačajnije komparativne prednosti u odnosu na konkurenciju, brending treba da organizaciji obezbijedi najznačajnije benefite kroz zaštitu od konkurencije i kreiranje „barijere ulaska“, što treba da omogući fleksibilnost u pogledu cjenovne politike.

Osnovni nosioci vrijednosti brenda (Kotler) su:

 •  Diferenciranost – koliko se brend razlikuje od konkurencije,
 •  Relevantnost – kolika je privlačnost brenda,
 •  Poštovanje – koliko je brend priznat i poštovan,
 •  Znanje – koliko su korisnici usluge upoznati i prisni sa brendom.

Izrada strategija promocije i plana promocije (LINK);

Promocija je proces komuniciranja između organizacije i korisnika usluge/kupaca koja za cilj ima kreiranje pozitivnog stava i mišljenja, a koja treba da dovede do favorizovanja u odnosu na konkurenciju. Efikasnost promocije uslovljena je drugim instrumentima marketing miksa (proizvod, cijena, distribucija, kadrovi, proces), odnosno, promocija ne može nadomjestiti slabosti u efikasnosti drugih instrumenata

Svaka organizacija treba da ima efektivnu komunikaciju sa svojim sadašnjim i potencijalnim kupcima/korisnicima usluga te sa javnošću. Svi zaintersovani treba da budu obaviješteni o ciljevima, ponudi i aktivnostima.

Takođe, potrebno je voditi računa i o internoj komunikaciji (zaposleni).

Istraživanje tržišta (analiza tržišta proizvoda, prodajnog tržišta, nabavnog i konkurentskog tržišta);

Istraživanja tržišta obuhvataju makro okruženje (demografija, privredna sredina, sirovinska-energentska sredina, tehnološko-tehnička sredina, pravno-politička te društveno-kulturna sredina) i mikro okruženje (preduzeće, konkurencija, dobavljači, kupci, javnost, institucije i posrednici)

Rezultat istraživanja tržišta treba da bude informacija koja ima značaj za odlučivanje i koja:

 •  smanjuje stepen neizvjesnosti i rizik odluke,
 •  daje odgovor na očekivanja u kolikoj mjeri se smanjuje rizik i neizvjesnost donošenja i realizovanja poslovnih odluka.

Digitalni marketing;

 •  Analiza već implemetiranog koncepta tradicionalnog marketinga i najboljih rješenja u implementaciji novog koncepta digitalnog marketinga;
 •  WEB marketing
  • SEO
  • PPC
  • Društvene mreže
 •  E-mail marketing kao posebna platforma:
  • e-formulari;
  • e-promocije
  • e-vijesti
 •  SMS Marketing
 •  Tržište:
  • Analiza digitalnog tržišta;
  • Analiza digitalne publike;
  • Analiza digitalnih kanala promocije;
 •  Konkurencija:
  • Analiza ukupne konkurencija;
  • Analiza digitalne konkurencije:
   • SEO analiza – organska lista na Google i ostalim pretraživačima;
   • PPC analiza – ko vodi plaćenu kampanju i koliko traje;
   • Društvene mreže;
   • Ostali kanali digitalne promocije;
 •  Kreiranje tipičnog profila osobe ciljane grupe tržišta (DEMOGRAFIJA: godine, primanja, radno iskustvo...; IZAZOVI: čime se bavi, šta treba da sazna, šta treba da riješi; ŠTA TRAŽI: ključne riječi, šta čiuta/sadržaj, gdje komunicira-društvene mreže; ŠTA UTIČE NA NJEGA: iskustvo, uspješnost...
 •  Analiza digitalnih kanala promocije;
 •  Ciljna publika; ciljevi digitalnog marketinga; DM matrica; analitika (upravljanje kampanjom);
 •  Digitalni marketing – izrada detaljnog plana promocije;
 •  Digitalni sadržaj – konsalting: tipovi oglašavanja i struktura reklamne poruke;
 •  Upravljanje sadržajem (Content Markeitng);
 •  Direktna komunikacija: email marketing; SMS marketing; Telemarketing; Newletter; CRM;
 •  Komunikacija putem oglasa: tekstualni oglasi na mrežama; grafički multimedijalni oglasi (baneri); YouTube vidoe oglasi; oglasi za mobilne uređaje u aplikacijama;
 •  Google Adwords i Search kampanje;
 •  Upravljanje kampanjama;
 •  Pravila za kreiranje sadržaja (Content Building);
 •  Unapređenje sadržaja: A/B testiranje; Digitalna metrika; Praćenje rezultata kampanje;
 •  Tipovi i struktura digitalnog oglašavnaja: Fejsbuk; Tviter; LinkedIn; YouTube; Instagram;
 •  Integrativno-dinamički pristup: destinacija; konverzacija; lokacija; SEM optimizacija (SEO, PPC, SMO);
 •  SEO optimizacija;
 •  Praćenje i unapređenje;