Savjetovanje i edukacija

You are here

Savjetovanje i edukacija u vezi vanjskotrgovinskog poslovanja preduzeća:

 •  Savjetovanje i edukacija u vezi vanjskotrgovinskog poslovanja preduzeća:
  • Izrada, analiza i prijedlozi poslovnih rješenja u vezi sa vanjskotrovinskim poslovanjem preduzeća,
  • Implementacija programa edukacije menadžmenta preduzeća iz vanjskotrgovinskog poslovanja,
  • Prijedlozi i procjene za unapređenjem vanjskotrgovinskog poslovanja preduzeća.

  Priprema cjelokupne dokumentacije i kupoprodajnih ugovora u vanjskoj trgovini.

  •  Savjetovanje i edukacija u vezi sa carinom i špedicijom, carinskim postupcma, režimima uvoza i izvoza, carinskom tarifom, carinskom laboratorijom, carinskom vrijednošću i porijeklom robe:
  •  Savjetovanje i edukacija iz međunarodnog poslovanja, domaćeg i međunarodnog trgovačkog i carinskog prava, uključujući i pravnu stečevinu Evropske unije (acquis communautaire):
   • Priprema, izrada, analiza i procjene ugovora o međunarodnom poslovanju i trgovini,
   • Stručna mišljenja za potrebe rješavanja upravnih stvari ili sudskih postupaka i arbitraža iz međunarodnog poslovnog, trgovačkog i carinskog prava,
   • Implementacija programa edukacije menadžmenta preduzeća, carinskih službenika i špeditera, studenata, nastavnog i akademskog osoblja, naučnih istraživača iz međunarodnog poslovanja, domaćeg i međunarodnog trgovačkog i carinskog prava.
  •  Konsalting - posredništvo u vanjskoj trgovini (izvoz i uvozu proizvoda i usluga):
   • Priprema analiza i procjena potražnje,
   • Pronalaženje kupaca na stranim tržištima,
   • Pronalaženje poslovnog partnera u vanjskoj trgovini na strani ponude i potražnje,