DOC. DR SENAD TATAREVIĆ

You are here

DOC. DR SENAD TATAREVIĆ

SENAD TATAREVIĆ, ekonomista, docent, rođen je 22.01.1960 godine u Gradišci gdje je 1980 godine završio srednju ekonomsku školu. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci 1985 godine.

Postdiplomske studije završio je 2010. na Fakultetu poslovne ekonomije Panevropskog univerziteta Apeiron u Banjoj Luci gdje je odbranio i doktorsku disertaciju 2016 godine.

Na Panevropskom univerzitetu Apeiron je biran u zvanje docenta 2017.god.

Kao pomoćnik generalnog direktora ITK Triko Bos. Gradiška radio je od 1986 do 1989 godine nakon čega prelazi u privatni sektor kao Rukovodilac u kompaniji Rieburg, Njemačka.

Po povratku iz Njemačke od 2000 do 2006 god. radi kao Direktor DBHG Travnik i predsjednik UO GESO Fondacije. 2006 godine prelazi na Otvoreni Univerzitet Apeiron Travnik kao izvršni menadžer gdje ostaje do 2015 godine.

Od 2016 godine radi kao direktor Agencije za posredovanje u zapošljavanju ALUMNA Banja Luka.

  •  OBJAVLJENI RADOVI: Kadrovska i finansijska osposobljenost za realizaciju projekata, Visoka škola za poslovne studije Baltazar Adam Krčelić, Zaprešić, 25/26.02.2011 Zbornik radova; Traganje za novim modelima poboljšanja likvidnosti ,FEB, Sarajevo, 3/2011; Ljudski Kapital u funkciji postizanja međunarodne konkurentnosti, EDASOL 2014, Apeiron Banjaluka, oktobar 2014; Bogdana Vujnović- Gligorić, Senad Tatarević, Sanel Jakupović, Stanje i trendovi iseljeničkih doznaka u Bosni i Hercegovini, EDASOL 2014, Apeiron Banjaluka, oktobar 2014.g; Sredojević Vanja-Lukić Slavica, Tatarević Senad, Uticaj razvijenosti spoljnotrgovinskih odnosa i međunarodne saradnje na globalistički karakter fluktuirajućih privrednih kretanja, Zbornik konferencije EDASOL 2017, oktobar 2017 g.