Prof. dr Ljubinko Mitrović

You are here

Prof. dr Ljubinko Mitrović

LJUBINKO MITROVIĆ, doktor pravnih nauka, redovni profesor i naučni saradnik Instituta za uporedno pravo iz Beograda. Rođen je 1958.godine. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Banjoj Luci, magistrirao na istom Fakultetu, a dva doktorata, i to iz državnopravnih, odnosno krivičnopravnih nauka stekao je u Beogradu i Nišu. Prije imenovanja za Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine bio je na Fakultetu pravnih nauka Panevropskog univerziteta APEIRON u Banjoj Luci na poslovima dekana ovog Fakulteta. Sada održava nastavu iz krivičnopravnih predmeta.

Član je i ispitivač u Komisiji za polaganje pravosudnih ispita u Republici Srpskoj od 2005. godine, te član Komisije za polaganje stručnog ispita za rad u upravi Republike Srpske. Član je Savjeta časopisa “Revija za kriminologiju i krivično pravo” iz Beograda, te član Izdavačkog savjeta i Uređivačkog odbora Naučno-stručnog časopisa iz oblasti pravnih nauka - Godišnjak Fakulteta pravnih nauka Panevropskog univerziteta APEIRON Banja Luka. Član je Izdavačkog savjeta i Naučnog odbora Časopisa za pravnu teoriju i praksu, Pravna riječ,. Član je Redakcije Zbornika Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja iz Beograda. Predsjednik je Naučnog odbora Istraživačkog centra Banja Luka i glavni i odgovorni urednik zbornika Centra za lobiranje Banja Luka.

Učestvovao je u desetak projekata od kojih su posebno važni oni iz oblasti maloljetničkog prestupništva. Član je Predsjedništva Udruženja pravnika Republike Srpske. Član je Predsjedništva Srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu iz Beograda.Na listi je domaćih i međunarodnih stručnjaka/eksperata Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta u BiH, kao i na listi eksperata za akreditaciju studijskih programa, odnosno reakreditaciju ustanova visokog obrazovanja Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja Crne Gore. Učestvovao je u radu komisija za izradu desetak zakona (ističu se Krivični zakon Republike Srpske, Zakon o prekršajima Republike Srpske, Zakon o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku u Republici Srpskoj i Zakon o oduzimanju imovine stečene krivičnim djelom). Objavio je preko 215 naučnih i stručnih radova. Objavio je samostalno ili u koautorstvu 26 knjiga. Sa vlastitim referatima učestvovao je na preko 120 međunarodnih i domaćih naučnih skupova i savjetovanja.

Imenovan je za Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda 17. novembra 2015. godine na period od šest godina.

Važnije knjige, udžbenici, monografije: - Komentar Zakona o prekršajima Republike Srpske, Banja Luka, 2006.; - Prekršajno pravo, Banja Luka, 2007, 2009, 2010, 2011.; - Policijsko pravo - pravo unutrašnjih poslova, Banja Luka, 2008.; - Upravno procesno pravo, Banja Luka, 2012.; - Sistem bezbjednosti u BiH - pravni aspekti i otuđeno stanje, Banja Luka, 2012.; -  Sistem kaznenih sankcija u Republici Srpskoj, Banja Luka, 2012.; - Maloljetničko krivično pravo, Istočno Sarajevo, 2013.; - Krivično pravo opšti dio, Banja Luka, 2017.; - Krivično pravo posebni dio, Banja Luka, 2017.; - Komentar Krivičnog zakonika Republike Srpske, Banja Luka, 2018.