PROF. DR OSTOJA TRAVAR

You are here

PROF. DR OSTOJA TRAVAR

TRAVAR OSTOJA, ekonomista, vanredni profesor (25.august 1949, Gradiška). Diplomirao je na ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci, gdje je završio i postdiplomski studij. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Uticaj javnih nabavki i korporativnog upravljanja na uspješnost poslovanja javnih preduzeća u BiH“ je odbranio na Panevropskom univerzitetu Apeiron Banja Luka.

Po završetku studija do 1998 god. radi kao Inspektor za sprečavanje i otkrivanje privrednog kriminala u Centru za javnu bezbjednost Banja Luka. Od 1998.-2001.radi nao načelnik Odjeljenja za privredni kriminal u Urpavi kriminalističke policije Ministarstva unutrašnnjih poslova Republike Srpske. 2001 - 2005 obnaša dužnost pomoćnika ministra za sprečavanje pranja novca u Upravi kriminalistličke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. 2005 – 2006 radi kao direktor Direkcije za ekonmsko finansijske poslove Mješovitog holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske“, od 2006 – 2008 radi kao direktor Agencije za javne nabavke – Filijala Banja Luka. Bio je angažovan i kao savjetnik ministra za ekonomske poslove u Ministarstvu prosvjete i kulture Vlade RS i na projektima Svjetske banke u Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Vlade RS.

Kao vanredni profesor je počeo raditi na Panevropskom univerzitetu Apeiron Banja Luka 2011 godine na predmetima Menadžment javnih finansija, Menadžment korporativnog upravljanja, Menadžment javnih nabavki i Budžetski menadžment.

  •  VAŽNIJE KNJIGE: Travar, O., „Korporativno upravljanje“, univerzitski udžbenik, Panevropski univerzitet „Apeiron“, Banja Luka, 2015. ISBN 978-99955-91-60-1, COBISS.RS-ID 5112600; Travar, O., Vidović, A., „Menadžment javnih nabavki“ univerzitski udžbenik, Panevropski univerzitet „Apeiron“, Banja Luka, 2016. ISBN 978-99955-91-84-7, COBISS.RS-ID 5823000; Travar, O., „Javne finansije“, univerzitetski udžbenik, Panevropski univerzitet ''Apeiron'' Banja Luka, 2015. ISBN 978-99955-91-56-4, COBISS.RS-ID 4985880
  •  VAŽNIJI RADOVI: Travar, O., Vidović, A., „Finansiranje transnacionalnih kompanija na svjetskom tržisštu“, Twelfth International Scientific Conference KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS, 31.3.-2.4.2017, Vrnjačka Banja, Serbia, INTERNATIONAL JOURNAL, ISSN 1857 – 923X, Institute of Knowledge Management, KNOWLEDGE, IJK,V.16.1,pp, 1-458, Skopje, 2017, Global Impact and Quality Factor 1.023.; Travar, O., „Izučavanje javnih finansija sa osvrtom na javne rashode“ Twelfth International Scientific Conference KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS, 31.3.-2.4.2017, Vrnjačka Banja, Serbia, INTERNATIONAL JOURNAL, ISSN 1857 – 923X, Institute of Knowledge Management, KNOWLEDGE, IJK,V.16.1,pp, 1-458, Skopje, 2017, Global Impact and Quality Factor 1.023, str. 543-547.; Travar, O., Ribić, D., „ Primjena sistema javnih nabavki u Bosni i Hercegovini s osvrtom na unapređenje i razvoj obrazovanja i usavršavanja“, Međunarodni naučni skup o ekonomskom razvoju i životnom standardu „EDASOL-2014, Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije, Panevropski univezitet „Apeiron“, Banja Luka, 2017.; Travar, O., „Uloga sistema javnih nabavki u unapređenju i razvoju preduzetničkog ambijenta u Bosni i Hercegovini“, Časopis Vještak, naučno-stručni časopis iz oblsti teorije i prakse vještačenja, Godina 2, Broj 3-4, Septembar /Decembar 2016. godine, izdavač Centar za vještačenje „ZENIT“ d.o.o. Banja Luka, strana 213, DOI: 10.7251/VJE; Travar, O., „Korporativne finansije kao determinanta korporativnog upravljanja i održivog razvoja savremenih poslovnih sistema“, Časopis Vještak, naučno-stručni časopis iz oblasti teorije i prakse vještačenja, Godina 2, Broj 3-4, Septembar/Decembar 2016. godine, izdavač Centar za vještačenje „ZENIT“ d.o.o. Banja Luka, strana 257, DOI: 10.7251/VJE 1603257T, UDC: 005.72:347.72.036:004.738.5. Pregledni rad/Overviev paper.